Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Bilancia štátneho rozpočtu

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júla 2022 schodok vo výške 1 289,4 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 1 357,5 mil. eur (+15,0 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní nižšie, a to o 1 068,1 mil. eur (-8,4 %). Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 2 425,6 mil. eur (-65,3 %).

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1 438,6 mil. eur (+19,3 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný takmer pri všetkých daniach, a to pri dani z pridanej hodnoty vo výške 728,0 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 565,2 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 123,1 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 24,3 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 19,6 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 5,2 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 6,5 mil. eur. Naopak pri dani z príjmov fyzických osôb došlo k medziročnému poklesu, a to vo výške 33,3 mil. eur.

Príjmy štátneho rozpočtu v rámci prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti boli na úrovni 21,3 mil. eur.

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 161,2 mil. eur (-16,1 %).

Príjmy z dividend medziročne klesli o 69,9 mil. eur (-46,6 %). Plnenie týchto príjmov je možné očakávať najmä v druhej polovici roka.

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 128,6 mil. eur (+30,2 %). Ide najmä o medziročný nárast príjmov z administratívnych poplatkov vo výške 45,5 mil. eur a iných nedaňových príjmov vo výške 84,4 mil. eur. Príjmy z prenájmu medziročne vzrástli o 0,4 mil. eur, pričom kapitálové príjmy medziročne klesli o 1,7 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 367,9 mil. eur (+123,0 %). Prostriedky v rámci Plánu obnovy a odolnosti boli čerpané na úrovni 20,7 mil. eur, s čím súvisia výdavky na DPH (POO) na úrovni 1,2 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému poklesu o 79,3 mil. eur (-8,0 %), s čím súvisí aj medziročný pokles výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ vo výške 25,2 mil. eur (-13,3 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 39,0 mil. eur (7,2 %). Pri transfere pre Sociálnu poisťovňu došlo k medziročnému poklesu o 500 mil. eur (-83,3 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne kleslo o 892,3 mil. eur (-8,8 %).
 

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur)
Skutočnosť
2021
Skutočnosť
k
31.07.2021
Schválený
rozpočet
2022
Skutočnosť
k
31.07.2022
% plnenia ŠR
v roku 2021
% plnenia ŠR
v roku 2022
Index
2022 / 2021

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 17 197 298 9 042 200 19 974 242 10 399 677 52,6% 52,1% 115,0%
Daňové príjmy 13 546 076 7 466 970 14 348 197 8 905 609 55,1% 62,1% 119,3%
Plán obnovy a odolnosti - príjmy 4 283 0 1 301 972 21 298 0,0% 1,6% ––
EÚ príjmy 2 269 707 999 282 3 148 001 838 076 44,0% 26,6% 83,9%
Dividendy 480 557 149 995 383 955 80 099 31,2% 20,9% 53,4%
Ostatné príjmy 896 675 425 952 792 117 554 595 47,5% 70,0% 130,2%
Výdavky štátneho rozpočtu 24 211 424 12 757 182 25 447 760 11 689 099 52,7% 45,9% 91,6%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 657 488 299 008 1 089 976 666 880 45,5% 61,2% 223,0%
Plán obnovy a odolnosti - výdavky 6 072 0 1 301 972 20 717 0,0% 1,6% ––
Plán obnovy a odolnosti - výdavky na DPH 0 0 197 861 1 162 –– 0,6% ––
EÚ výdavky 2 358 153 986 832 3 148 001 907 530 41,8% 28,8% 92,0%
Spolufinancovanie 378 642 189 578 603 870 164 368 50,1% 27,2% 86,7%
Odvod do rozpočtu EÚ 966 750 538 595 1 026 568 577 604 55,7% 56,3% 107,2%
Transfer Sociálnej poisťovni  840 000 600 000 400 000 100 000 71,4% 25,0% 16,7%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 19 004 319 10 143 170 17 679 512 9 250 838 53,4% 52,3% 91,2%
Schodok štátneho rozpočtu -7 014 126 -3 714 983 -5 473 518 -1 289 422 53,0% 23,6% 34,7%

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Bilancia štátneho rozpočtu

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.