Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Bilancia štátneho rozpočtu k 31.8.2023

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu augusta 2023 schodok vo výške 3 729,2 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 1 763,3 mil. eur (+14,8 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 3 975,6 mil. eur (+29,6 %). Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 2 212,3 mil. eur (+145,8 %).

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 1 004,5 mil. eur (+10,1 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 565,9 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 65,0 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 41,3 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 3,8 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 7,9 mil. eur. Napriek tomu, že územnej samospráve boli prevedené prostriedky dani z príjmov právnických osôb vo výške 325,8 mil. eur, zaznamenala daň z príjmov právnických osôb medziročný nárast na úrovni 55,2 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 4,6 mil. eur. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach je vo výške 20,9 mil. eur. Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií zaznamenal 259,8 mil. eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 19,9 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému rastu o 509,6 mil. eur (+48,9 %).

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z Plánu obnovy a odolnosti, kde zatiaľ neboli realizované príjmy, čím došlo k medziročnému poklesu o 21,3 mil. eur.

Dividendy medziročne vzrástli o 270,5 mil. eur (+236,7 %), a to najmä v súvislosti s odvedením dividend od spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s., ktoré mali byť odvedené koncom minulého roka.

Ostatné príjmy štátneho rozpočtu sú na úrovni minulého roku. Medziročný pokles administratívnych poplatkov vo výške 29,1 mil. eur, iných nedaňových príjmov vo výške 14,0 mil. eur a kapitálových príjmov vo výške 2,1 mil. eur bol kompenzovaný medziročným nárastom úrokových príjmov vo výške 44,3 mil. eur a príjmov z prenájmov vo výške 0,9 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 70,7 mil. eur (-10,2 %).

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 873,8 mil. eur (+75,5 %). Medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ predstavoval 81,0 mil. eur (+35,2 %).

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti došlo k medziročnému nárastu o 269,8 mil. eur (+1 095,7 %). Medziročný nárast výdavkov na DPH k prostriedkom z Plánu obnovy a odolnosti predstavoval 8,2 mil. eur (+579,9 %).

Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 27,5 mil. eur (-4,2 %).

Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný nárast o 666,5 mil. eur (+644,1 %).

Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 2 174,5 mil. eur (+20,6 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť

2022
Skutočnosť
k
31.08.2022
Schválený
rozpočet
2023
Skutočnosť
k
31.08.2023
% plnenia ŠR
v roku 2022
% plnenia ŠR
v roku 2023
Index
2023 / 2022
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 19 029 702 11 923 726 26 699 184 13 686 971 62,7% 51,3% 114,8%
Daňové príjmy 15 517 079 9 979 955 16 795 409 10 984 477 64,3% 65,4% 110,1%
Plán obnovy a odolnosti - príjmy 41 061 21 298 2 011 251 0 51,9% 0,0% 0,0%
EÚ príjmy 2 146 641 1 042 580 5 717 554 1 552 121 48,6% 27,1% 148,9%
Dividendy 160 603 114 263 539 243 384 709 71,1% 71,3% 336,7%
Ostatné príjmy 1 164 318 765 631 1 635 727 765 664 65,8% 46,8% 100,0%
Výdavky štátneho rozpočtu 23 554 555 13 440 602 35 040 556 17 416 191 57,1% 49,7% 129,6%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 059 331 692 862 1 343 478 622 141 65,4% 46,3% 89,8%
EÚ výdavky 2 203 315 1 157 117 5 717 554 2 030 937 52,5% 35,5% 175,5%
Spolufinancovanie 404 819 229 970 970 441 310 996 56,8% 32,0% 135,2%
Plán obnovy a odolnosti - výdavky 48 973 24 627 2 011 251 294 457 50,3% 14,6% 1195,7%
Plán obnovy a odolnosti - výdavky na DPH 2 948 1 403 332 152 9 535 47,6% 2,9% 679,9%
Odvod do EÚ 940 226 661 184 1 027 581 633 696 70,3% 61,7% 95,8%
Transfer Sociálnej poisťovni 103 488 103 488 0 770 000 100,0% –– 744,1%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 18 791 456 10 569 953 23 638 100 12 744 429 56,2% 53,9% 120,6%
Schodok štátneho rozpočtu -4 524 853 -1 516 877 -8 341 372 -3 729 220 33,5% 44,7% 245,8%

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Bilancia štátneho rozpočtu k 31.8.2023

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.