Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Bilancia štátneho rozpočtu k 31.5.2024

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu mája 2024 schodok vo výške 3 977,1 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu nižšie o 165,9 mil. eur (-2,3 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní vyššie o 491,0 mil. eur (+4,7 %). Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 656,9 mil. eur (+19,8 %). 

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 537,5 mil. eur (+9,0 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 222,1 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 44,1 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 6,0 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 3,0 mil. eur a pri spotrebných daniach vo výške 1,4 mil. eur. Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach dosiahol medziročný rast vo výške 174,8 mil. eur. Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií dosiahol 2,0 mil. eur. Keďže územnej samospráve bolo prevedených o 12,1 mil. eur viac prostriedkov dani z príjmov právnických osôb ako v minulom roku, zaznamenala daň z príjmov právnických osôb medziročný nárast na úrovni 151,1 mil. eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 63,1 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému poklesu o 3,9 mil. eur.

Negatívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému poklesu o 581,1 mil. eur (-94,8 %). Odlišný vývoj skutočnosti za oblasť príjmov za prostriedky EÚ v roku 2024 oproti minulému roku 2023 je spôsobený predovšetkým z dôvodu ukončovania Programového obdobia 2014 – 2020, kedy dôjde k naplneniu príjmov až v priebehu mesiacov august – september 2024 po odoslaní záverečných žiadostí o platbu na EK, predpokladu prijatých ťarchopisov z EK a spracovaných záverečných bilancií programov.

Príjmy z dividend medziročne klesli o 220,0 mil. eur, a to najmä v súvislosti s odvedením dividend od spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. v minulom roku, ktoré mali byť odvedené koncom roka 2022.

Ostatné príjmy štátneho rozpočtu medziročne vzrástli o 97,7 mil. eur (+21,7 %). Medziročný nárast bol zaznamenaný pri príjmoch z podnikania vo výške 1,3 mil. eur, pri administratívnych poplatkov vo výške 8,4 mil. eur, pri kapitálových príjmov vo výške 6,0 mil. eur a pri iných nedaňových príjmov vo výške 23,5 mil. eur. Úrokové príjmy medziročne vzrástli o 12,2 mil. eur. Tuzemské granty a transfery zaznamenali medziročný nárast o 46,3 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 42,1 mil. eur (+7,5 %).

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 405,5 mil. eur (+44,1 %), s čím súvisí aj medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ o 45,8 mil. eur (+32,2 %).

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti došlo k medziročnému poklesu o 157,9 mil. eur (-71,2 %). Medziročný nárast výdavkov na DPH predstavoval 4,3 mil. eur (+120,7 %). 

Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 94,3 mil. eur (-23,8 %).

Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný nárast o 590,0 mil. eur (+226,9 %).

Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne kleslo o 344,5 mil. eur (-4,3 %).

Bilancia štátneho rozpočtu

(v tis. eur)

Skutočnosť

2023

Skutočnosť
k
31.05.2023

Schválený
rozpočet
2024

Skutočnosť
k
31.05.2024

% plnenia ŠR
v roku 2023

% plnenia ŠR
v roku 2024

Index
2024 / 2023

(v %)

Príjmy štátneho rozpočtu

23 688 646

7 234 271

22 701 961

7 068 380

30,5%

31,1%

97,7%

Daňové príjmy

17 441 219

5 951 795

18 633 856

6 489 343

34,1%

34,8%

109,0%

Plán obnovy a odolnosti - príjmy

367 278

0

1 215 402

0

0,0%

0,0%

––

EÚ príjmy

4 141 996

612 715

1 237 239

31 582

14,8%

2,6%

5,2%

Dividendy

442 695

220 096

516 727

81

49,7%

0,0%

0,0%

Ostatné príjmy

1 295 457

449 665

1 098 737

547 375

34,7%

49,8%

121,7%

Výdavky štátneho rozpočtu

31 363 983

10 554 544

30 317 892

11 045 522

33,7%

36,4%

104,7%

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu

1 073 190

565 825

1 356 768

607 990

52,7%

44,8%

107,5%

EÚ výdavky

4 906 834

919 670

1 237 239

1 325 138

18,7%

107,1%

144,1%

Spolufinancovanie

731 234

141 996

325 158

187 774

19,4%

57,7%

132,2%

Plán obnovy a odolnosti - výdavky

374 174

221 894

1 215 402

63 962

59,3%

5,3%

28,8%

Plán obnovy a odolnosti - výdavky na DPH

15 742

3 576

156 821

7 892

22,7%

5,0%

220,7%

Odvod do EÚ

943 226

396 831

1 064 710

302 540

42,1%

28,4%

76,2%

Transfer Sociálnej poisťovni

1 160 000

260 000

1 600 000

850 000

22,4%

53,1%

326,9%

Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu

22 159 584

8 044 752

23 361 794

7 700 225

36,3%

33,0%

95,7%

Schodok štátneho rozpočtu

-7 675 337

-3 320 273

-7 615 931

-3 977 142

43,3%

52,2%

119,8%

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Bilancia štátneho rozpočtu k 31.5.2024

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.