Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Bilancia štátneho rozpočtu k 28.2.2023

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu februára 2023 schodok vo výške 1 138,4 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 316,2 mil. eur (+13,2 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní tiež vyššie, a to o 774,3 mil. eur (+25,1 %). Uvedené znamenalo medziročné zhoršenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 458,1 mil. eur (+67,3 %). 

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 213,0 mil. eur (+9,8 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 118,3 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 77,1 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 23,2 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 16,1 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 2,5 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 2,3 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 1,2 mil. eur. Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 27,7 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému rastu o 49,9 mil. eur (+51,3 %). 

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 53,3 mil. eur (+44,4 %). Ide najmä o medziročný nárast iných nedaňových príjmov vo výške 52,6 mil. eur a príjmov z administratívnych poplatkov vo výške 1,4 mil. eur. Uvedené kompenzovalo medziročný pokles kapitálových príjmov vo výške 0,7 mil. eur. 

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 213,4 mil. eur (+115,2 %).

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 152,2 mil. eur (+94,5 %). Medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ predstavoval 10,5 mil. eur (+31,3 %).

V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti došlo k medziročnému nárastu o 13,3 mil. eur (+3 012,1 %). Medziročný nárast výdavkov na DPH k prostriedkom z Plánu obnovy a odolnosti predstavoval 0,8 mil. eur (+3 554,6 %).

Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný pokles o 31,7 mil. eur (-16,8 %).

Transfer Sociálnej poisťovni nebol v tomto a ani v minulom roku realizovaný.

Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 415,8 mil. eur (+16,5 %).

Bilancia štátneho rozpočtu              
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2022
Skutočnosť
k
28.02.2022
Schválený
rozpočet
2023
Skutočnosť
k
28.02.2023
% plnenia ŠR
v roku 2022
% plnenia ŠR
v roku 2023
Index
2023 / 2022
(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 19 029 702 2 401 195 26 699 184 2 717 405 12,6% 10,2% 113,2%
Daňové príjmy 15 517 079 2 183 632 16 795 409 2 396 655 14,1% 14,3% 109,8%
POO príjmy 41 061 0 2 011 251 0 0,0% 0,0% ––
EÚ príjmy 2 146 641 97 263 5 717 554 147 154 4,5% 2,6% 151,3%
Dividendy 160 603 74 539 243 18 0,0% 0,0% 24,4%
Ostatné príjmy 1 164 318 120 227 1 635 727 173 578 10,3% 10,6% 144,4%
Výdavky štátneho rozpočtu 23 554 555 3 081 561 35 040 556 3 855 832 13,1% 11,0% 125,1%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 059 331 185 315 1 343 478 398 750 17,5% 29,7% 215,2%
EÚ výdavky 2 203 315 161 063 5 717 554 313 214 7,3% 5,5% 194,5%
Spolufinancovanie 404 819 33 487 970 441 43 974 8,3% 4,5% 131,3%
POO výdavky 48 973 442 2 011 251 13 747 0,9% 0,7% 3112,1%
DPH k POO 2 948 23 332 152 853 0,8% 0,3% 3654,6%
Odvod do EÚ 940 226 188 557 1 027 581 156 860 20,1% 15,3% 83,2%
Transfer Sociálnej poisťovni 103 488 0 0 0 0,0% –– ––
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 18 791 456 2 512 673 23 638 100 2 928 434 13,4% 12,4% 116,5%
Schodok štátneho rozpočtu -4 524 853 -680 365 -8 341 372 -1 138 427 15,0% 13,6% 167,3%

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Bilancia štátneho rozpočtu k 28.2.2023

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.