Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Bilancia štátneho rozpočtu

Príjmy štátneho rozpočtu boli oproti rovnakému obdobiu minulého roka nižšie o 183,0 mil. eur. Výdavky štátneho rozpočtu sa medziročne zvýšili o 3 243,1 mil. eur. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu novembra 2020 schodok vo výške 5 236,5 mil. eur.

Medziročný výpadok daňových príjmov predstavoval takmer 347,0 mil. eur (-3,1 %). Negatívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 312,4 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 88,6 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 16,7 mil. eur a pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 16,4 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému poklesu o 2,1 mil. eur. Naopak pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri dani z pridanej hodnoty vo výške 66,4 mil. eur, pri iných daniach na tovary a služby vo výške 21,7 mil. eur a pri dani z príjmov fyzických osôb vo výške 1,1 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 393,1 mil. eur (+30,8 %).

Medziročný pokles príjmov štátneho rozpočtu z dividend predstavoval 207,4 mil. eur (-54,2 %).

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému poklesu o 21,7 mil. eur (-2,9 %). Ide najmä o medziročný pokles administratívnych poplatkov o 52,9 mil. eur a príjmov z prenájmu o 6,2 mil. eur. Tieto výpadky sú čiastočne kompenzované nárastom iných nedaňových príjmov o 35,5 mil. eur, kapitálových príjmov o 1,0 mil. eur a úrokových príjmov o 0,9 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný pokles o 238,5 mil. eur (-24,8 %). V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 274,0 mil. eur (+18,3 %), s čím súvisí aj nárast zdrojov spolufinancovania o 88,4 mil. eur (+35,7 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 71,1 mil. eur (+9,9 %). Transfer Sociálnej poisťovni zaznamenal medziročný nárast o 969,9 mil. eur (+100,0 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne vzrástlo o 2 078,2 mil. eur (+17,5 %). Uvedené zvýšenie je zaznamenané najmä v kapitole Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kde došlo k medziročnému zvýšeniu čerpania výdavkov o 1 060,6 mil. eur, a to najmä v súvislosti so zmiernením negatívnych dopadov COVID 19.

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Predbežná
skutočnosť
2019
Skutočnosť
k
30.11.2019
Schválený
rozpočet
2020
Schválený
rozpočet
2020
N O V E L A
Skutočnosť
k
30.11.2020
% plnenia ŠR
v roku 2019
% plnenia ŠR
v roku 2020
Index
2020 / 2019

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 15 825 535 13 492 665 15 792 696 14 366 447 13 309 637 85,3% 92,6% 98,6%
Daňové príjmy 12 336 357 11 079 930 12 817 470 11 546 644 10 732 957 89,8% 93,0% 96,9%
EÚ príjmy 2 126 921 1 274 623 1 677 689 1 677 689 1 667 685 59,9% 99,4% 130,8%
Dividendy 504 811 382 610 438 628 442 445 175 175 75,8% 39,6% 45,8%
      z toho:  štátny rozpočet 504 801 382 600 438 618 442 435 175 165 75,8% 39,6% 45,8%
                   MH Manažment, a. s. 10 10 10 10 10 100,0% 100,0% 100,0%
Ostatné príjmy 857 446 755 502 858 909 699 669 733 820 88,1% 104,9% 97,1%
Výdavky štátneho rozpočtu 18 027 015 15 303 023 18 560 878 26 319 081 18 546 167 84,9% 70,5% 121,2%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 1 037 178 962 420 1 156 872 1 156 872 723 957 92,8% 62,6% 75,2%
EÚ výdavky 2 092 561 1 499 338 1 677 689 1 677 689 1 773 374 71,7% 105,7% 118,3%
Spolufinancovanie 304 343 247 284 271 284 271 284 335 680 81,3% 123,7% 135,7%
Odvod do EÚ vrátane rezervy 750 226 717 486 913 641 913 641 788 631 95,6% 86,3% 109,9%
Transfer Sociálnej poisťovni  0 0 209 596 209 596 969 865 –– 462,7% ––
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 13 842 707 11 876 495 14 331 796 22 089 999 13 954 660 85,8% 63,2% 117,5%
Schodok štátneho rozpočtu -2 201 480 -1 810 358 -2 768 182 -11 952 634 -5 236 530 82,2% 43,8% 289,3%

 

Ministerstvo financií SR

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Bilancia štátneho rozpočtu

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.