Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Bilancia štátneho rozpočtu

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu novembra 2022 schodok vo výške 2 614,8 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli príjmy štátneho rozpočtu vyššie o 2 271,4 mil. eur (+15,7 %). Výdavky štátneho rozpočtu boli pri medziročnom porovnaní nižšie, a to o 331,6 mil. eur (-1,7 %). Uvedené znamenalo medziročné zlepšenie hospodárenia štátneho rozpočtu o 2 603,0 mil. eur (-49,9 %).

Medziročný rast daňových príjmov predstavoval 2 025,2 mil. eur (+16,7 %). Pozitívny vývoj bol zaznamenaný takmer pri všetkých daniach, a to pri dani z pridanej hodnoty vo výške 942,4 mil. eur, pri dani z príjmov právnických osôb vo výške 907,4 mil. eur, pri spotrebných daniach vo výške 146,8 mil. eur, pri dani vyberanej zrážkou vo výške 23,0 mil. eur, pri daniach z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti vo výške 19,9 mil. eur a pri iných daniach na tovary a služby vo výške 9,0 mil. eur. Pri daniach z medzinárodného obchodu a transakcií, vrátane sankcií, došlo k medziročnému nárastu o 9,6 mil. eur. Naopak pri dani z príjmov fyzických osôb došlo k medziročnému poklesu, a to vo výške 32,9 mil. eur.

Príjmy štátneho rozpočtu v rámci prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti boli na úrovni 21,3 mil. eur.

Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v rámci príjmov z rozpočtu EÚ, kde došlo k medziročnému nárastu o 48,6 mil. eur (+3,5 %) a príjmy z dividend medziročne klesli o 116,3 mil. eur (-50,4 %).

V rámci ostatných príjmov štátneho rozpočtu došlo k medziročnému nárastu o 292,6 mil. eur (+38,7 %). Ide najmä o medziročný nárast príjmov z administratívnych poplatkov vo výške 48,8 mil. eur a iných nedaňových príjmov vo výške 240,5 mil. eur. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri úrokových príjmoch vo výške 2,0 mil. eur a pri príjmoch z prenájmu vo výške 1,6 mil. eur. Kapitálové príjmy medziročne klesli o 0,3 mil. eur.

Výdavky na obsluhu štátneho dlhu zaznamenali medziročný nárast o 418,5 mil. eur (+68,5 %). Prostriedky v rámci Plánu obnovy a odolnosti medziročne vzrástli o 32,4 mil. eur, s čím súvisia výdavky na DPH POO na úrovni 2,2 mil. eur. V kategóriách výdavkov štátneho rozpočtu súvisiacich s čerpaním prostriedkov z rozpočtu EÚ (EÚ fondy) došlo k medziročnému nárastu o 140,5 mil. eur (+8,9 %), s čím súvisí aj medziročný nárast výdavkov na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ vo výške 56,4 mil. eur (+19,8 %). Platba do rozpočtu EÚ zaznamenala medziročný nárast o 39,1 mil. eur (+4,6 %). Pri transfere pre Sociálnu poisťovňu došlo k medziročnému poklesu o 646,5 mil. eur (-86,2 %). Čerpanie ďalších výdavkov štátneho rozpočtu medziročne kleslo o 374,2 mil. eur (-2,4 %).

Bilancia štátneho rozpočtu
(v tis. eur) Skutočnosť

2021
Skutočnosť
k
30.11.2021
Schválený
rozpočet
2022
NOVELA
Skutočnosť
k
30.11.2022
% plnenia ŠR
v roku 2021
% plnenia ŠR
v roku 2022
Index
2022 / 2021

(v %)
Príjmy štátneho rozpočtu 17 197 298 14 461 582 21 471 899 16 733 007 84,1% 77,9% 115,7%
Daňové príjmy 13 546 076 12 092 894 15 845 854 14 118 096 89,3% 89,1% 116,7%
Plán obnovy a odolnosti - príjmy 4 283 0 1 301 972 21 298 0,0% 1,6% ––
EÚ príjmy 2 269 707 1 382 144 3 148 001 1 430 725 60,9% 45,4% 103,5%
Dividendy 480 557 230 557 383 955 114 263 48,0% 29,8% 49,6%
Ostatné príjmy 896 675 755 987 792 117 1 048 626 84,3% 132,4% 138,7%
Výdavky štátneho rozpočtu 24 211 424 19 679 388 26 945 417 19 347 830 81,3% 71,8% 98,3%
Výdavky na obsluhu štátneho dlhu 657 488 610 686 1 089 976 1 029 234 92,9% 94,4% 168,5%
Plán obnovy a odolnosti - výdavky 6 072 2 818 1 301 972 35 209 46,4% 2,7% ––
Plán obnovy a odolnosti - výdavky na DPH 0 0 197 861 2 157 –– 1,1% ––
EÚ výdavky 2 358 153 1 581 411 3 148 001 1 721 933 67,1% 54,7% 108,9%
Spolufinancovanie 378 642 284 384 603 870 340 829 75,1% 56,4% 119,8%
Odvod do rozpočtu EÚ 966 750 850 410 1 026 568 889 540 88,0% 86,7% 104,6%
Transfer Sociálnej poisťovni  840 000 750 000 400 000 103 488 89,3% 25,9% 13,8%
Ďalšie výdavky štátneho rozpočtu 19 004 319 15 599 679 19 177 169 15 225 440 82,1% 79,4% 97,6%
Schodok štátneho rozpočtu -7 014 126 -5 217 806 -5 473 518 -2 614 823 74,4% 47,8% 50,1%

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Médiá
  2. Tlačové správy
  3. Bilancia štátneho rozpočtu

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.