Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Akčný plán pre finančné technológie

Európska komisia zverejnila 8.3.2018 Akčný plán pre FinTech venovaný využitiu inovácií v oblasti finančných služieb na vytvorenie inovatívnejšieho a konkurencieschopnejšieho finančného trhu v Európskej únii. Hlavným nositeľom týchto zmien by mali byť nové finančné technológie (FinTech).

 Európa by sa mala stať globálnym centrom pre FinTech. Podniky a investori z EÚ by mali byť schopní čo najlepšie využívať výhody, ktoré ponúka jednotný trh v tomto rýchlo sa rozvíjajúcom odvetví. Zároveň by táto iniciatíva Európskej komisie (Komisia) mal priniesť výhody pre klientov finančných inštitúcií.

V predloženom akčnom pláne Komisia počíta s využitím nových technológií, ako sú napríklad blockchain, umelá inteligencia a cloudové služby vo finančných službách. Zároveň je ambíciou Komisie zabezpečiť, aby trhy boli bezpečnejšie a umožňovali jednoduchší prístup pre nových aktérov, čomu je venovaná samostatná časť Akčného plánu zaoberajúca sa kybernetickej bezpečnosti. Ucelený pohľad na oblasť FinTech Bude to prínosom pre spotrebiteľov, investorov, banky a nových aktérov na trhu. Komisia okrem toho navrhuje celoeurópsku značku pre platformy, aby platforma, ktorá má licenciu v jednej krajine, mohla pôsobiť v celej EÚ.

Akčný plán je súčasťou úsilia Komisie o vytvorenie únie kapitálových trhov (CMU) a skutočného jednotného trhu s finančnými službami pre spotrebiteľov. Je tiež súčasťou snáh o vytvorenie jednotného digitálneho trhu. Cieľom Komisie je nastaviť právne predpisy EÚ na budúcnosť, aby sledovali rýchly technologický rozvoj.

Súčasťou daného akčného plánu je aj návrh nariadenia o európskych poskytovateľoch kolektívneho investovanianávrh novely smernice  EP a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ, ktorých cieľom je umožniť lepší prístup k financovaniu, a to najmä pre začínajúce podniky a iné malé podniky. Začínajúci podnik môže svoj projekt prezentovať na internetovej platforme a požiadať o podporu vo forme úveru (partnerské poskytovanie úverov) alebo vlastného kapitálu. Investori získajú zo svojich investícií finančný výnos. V súčasnosti je pre mnohé platformy ťažké expandovať do iných krajín EÚ. Práve preto je kolektívne financovanie v EÚ v porovnaní s ostatnými veľkými svetovými ekonomikami menej rozvinuté, a trh EÚ je fragmentovaný. Jednou z najväčších prekážok je absencia spoločných pravidiel v celej EÚ. Táto situácia značne zvyšuje náklady na dodržiavanie predpisov a prevádzkové náklady a bráni platformám kolektívneho financovania v expanzii do zahraničia.

Tento návrh týmto platformám uľahčí ponúkanie ich služieb v celej EÚ a podnikom, ktoré potrebujú finančné prostriedky, zlepší prístup k tejto inovatívnej forme financovania. Navrhované nariadenie po schválení v Európskom parlamente a v Rade umožní platformám požiadať o značku EÚ na základe jednotného súboru pravidiel. Táto značka im umožní ponúkať služby v celej EÚ. Investori budú v rámci platforiem kolektívneho financovania chránení jasnými pravidlami pre zverejňovanie informácií, pravidlami týkajúcimi sa správy a riadenia rizík a jednotného prístupu k dohľadu.

Ďalšie odkazy:

Tlačová správa Európskej Komisie

Informačný leták

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Financie
  2. Finančný trh
  3. Finančné inovácie
  4. Akčný plán pre finančné technológie

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.