Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

NP: „Mapovanie a analýza stavu podporných a administratívnych procesov ..."

Logo k projektu

Národný projekt „Mapovanie a analýza stavu podporných a administratívnych procesov vo vybraných inštitúciách verejnej správy a návrh optimalizovaných a unifikovaných podporných a administratívnych procesov“

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom
Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/.

Bližšie informácie o projekte nájdete na https://ces.mfsr.sk/.

Prijímateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Výška poskytnutého NFP: 4 486 862,44 EUR
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 10.5.2017
Dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP: 21.7.2017

Prioritná os 1: 1. Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
Špecifický cieľ 1.1: Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Riadiaci orgán OP EVS: Ministerstvo vnútra SR
Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky
Termín realizácie projektu: 04/2018 - 10/2020

Popis projektu

Národným projektom Mapovanie a analýza stavu podporných a administratívnych procesov vo vybraných inštitúciách verejnej správy a návrh optimalizovaných a unifikovaných podporných a administratívnych procesov bude zabezpečené zmapovanie a analýza aktuálneho stavu procesov podporných a administratívnych činností v oblastiach spracovávania ekonomickej agendy.

Projekt sa zameria na podporné a administratívne procesy vo všetkých verejných výskumných inštitúciách a rozpočtových, príspevkových organizáciách jednotlivých správcov kapitol štátneho rozpočtu (s výnimkou správcu kapitoly SIS a NBÚ). Podľa schváleného projektového zámeru predsedom samosprávnych krajov má byť umožnené zapojiť sa do projektu a nechať posúdiť podporné a administratívne procesy na úradoch a organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja. Spolupráca VÚC je podporená uzatvorenými Memorandami o spolupráci pri realizácii Projektu.

Projektom sa zabezpečí unifikácia ekonomických procesov v organizáciách, ktorá môže zároveň prispieť k zníženiu nákladov na výkon ich podporných činností a nákladov na prevádzku ich ekonomických informačných systémov.
Realizáciou projektu podporeného Operačným programom Efektívna verejná správa sa dosiahne katalogizácia súčasného výkonu podporných a administratívnych činností a stavu ich pokrytia informačnými systémami vo vybraných inštitúciách verejnej správy a návrh nových unifikovaných a optimalizovaných procesov, čím sa vytvorí rámec pre plošné zavedenie jednotného metodicko-procesného rámca.

Projektom sa zabezpečí existencia centrálnych zdrojov dát vychádzajúcich z ekonomických a podporných agend, ktoré budú využívané pri riadení a rozvoji verejnej správy a zároveň sa znížia náklady na prevádzku back-office informačných systémov a nákladov na výkon podporných činností v prostredí štátnej správy.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavných aktivít projektu:

  1. Zmapovanie a katalogizácia „AS-IS“ stavu výkonu podporných a administratívnych činností vybraných inštitúcií verejnej správy.
  2. Analýza obsahu interných riadiacich aktov vybraných inštitúcií verejnej správy.
  3. Zmapovanie a katalogizácia „AS-IS“ stavu pokrytia výkonu podporných a administratívnych činností vybraných inštitúcií verejnej správy informačnými systémami, vrátane ich funkcionalít a nastavení.
  4. Spracovanie detailných procesných máp podporných a administratívnych činností podľa jednotlivých inštitúcií.
  5. Návrh unifikovaných a optimalizovaných podporných a administratívnych procesov vybraných inštitúcií verejnej správy s uvedením zdôvodnených výnimiek a s vyčlenením procesov vhodných na pokrytie Centrálnym ekonomickým systémom a procesov vhodných na automatizáciu.
  6. Spracovanie nových detailných procesných máp podporných a administratívnych činností podľa jednotlivých inštitúcií.
  7. Návrh úprav legislatívy a metodík s cieľom optimalizácie podporných a administratívnych procesov a znižovania nákladov na ich výkon.

Aktivity 1-7 sú realizované v súlade s platným harmonogramom projektu.

Udržateľnosť projektu je podporená schváleným Uznesením vlády SR č. 322/2015 k zámeru dobudovania centrálnej metodicko-procesnej autority pre oblasť ekonomických a podporných agend a implementácie Centrálneho ekonomického systému premietnutého do ďalších súvisiacich projektov.

Zámer Projektu plne zodpovedá reformným krokom pre vybudovanie efektívnej verejnej správy. Realizácia navrhovaných aktivít projektu má oporu v strategických dokumentoch, akými sú napríklad Národný program reforiem schválený uznesením vlády č.198/2013, Pozičný dokument Európskej komisie k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov na roky 2014 – 2020 a Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020).

AKTUÁLNY STAV

Realizácia jednotlivých hlavných aktivít projektu bola ukončená k 31.10.2020. V priebehu októbra sa uskutočnilo zasadnutie Riadiaceho výboru, na ktorom boli schválené zostávajúce zmluvné výstupy, vrátane posledných odovzdaných k 30.9.2020, čím boli naplnené všetky merateľné ukazovatele projektu. V súčasnosti sa projekt nachádza vo fáze finančného ukončenia realizácie projektu a následného monitorovania projektu.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Projekty MFSR
  2. Projekty OP EVS
  3. NP: „Mapovanie a analýza stavu podporných a administratívnych procesov ..."

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.