Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy

Logo k projektu

Národný projekt Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Výška nenávratného finančného príspevku: 13 864 905,02 €
Dátum rozhodnutia o poskytnutí NFP: 2. 8.2017
Dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia: 17. 8. 2017
Rozhodnutie o poskytnutí NFP: CRP

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
Špecifický cieľ 1.2: Modernizované RĽZ a zvýšené kompetencie zamestnancov
Riadiaci orgán OP EVS: Ministerstvo vnútra SR
Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky
Termín realizácie projektu: 06/2017 - 12/2020

Popis projektu:

Národný projekt s názvom Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy je svojím obsahom zameraný na dosahovanie kľúčového prvku programu súčasnej reformy verejnej správy Slovenskej republiky, ktorý sa zameriava na posilnenie analytických kapacít v inštitúciách štátnej správy. Hlavným cieľom projektu je posilnenie resp. zlepšenie analytických útvarov na 14 ústredných orgánoch štátnej správy (ÚOŠS), kde už v súčasnosti určitá forma analytických útvarov existuje, resp. vybudovanie analytických útvarov na vybraných ÚOŠS, ktoré takéto útvary zatiaľ nemajú zriadené. Tento hlavný cieľ je priamo spojený s cieľom modelovania, tvorby, monitoringu implementácie a posudzovania vplyvu politík, preto je nevyhnutné, aby boli analytické kapacity súčasťou organizačnej štruktúry ÚOŠS, ktoré sú zodpovedné za uvedené činnosti.

Cieľom je taktiež prostredníctvom projektu vytvoriť udržateľný rámec fungovania analytických útvarov s dôrazom na konzistentné metodické postupy, kvalitu výstupov, rovnaké pracovné podmienky a zabezpečenie ľudských zdrojov.

Aby boli strategické a koncepčné materiály a následne rozhodnutia kvalitné, je nevyhnutnosťou vychádzať z kvalitne pripravených analytických podkladov a dát. Preto treba cielenejšie využívať analytické kapacity, systematickejšie využívať informácie či zlepšiť koordináciu ich zhromažďovania od vlády naprieč príslušnými ministerstvami. Výsledkom projektu tak bude kvalitnejšie spravovanie vecí verejných vďaka plne fungujúcim odborným analytickým útvarom, ktoré pomôžu politikom robiť lepšie rozhodnutia založené na dátach a analýzach. Cez operačný program Efektívna verejná správa sa tak priamo podporí vznik nových pracovných miest pre analytikov na ministerstvách.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavných aktivít projektu:

1. Vytvorenie metodiky pre systém nastavenia práce a pravidelného hodnotenia efektívnosti práce analytických útvarov je realizované za účelom vytvorenia jednotnej metodiky, jednotného systému riadenia na základe požiadaviek na posilnenie/vytvorenie analytických útvarov a ich analytických kapacít, ktoré vyplynuli z akčného plánu Koncepcie budovania analytických a metodických kapacít verejnej správy. Toto zahŕňa hlavne metodiku výberového procesu, požiadavky na zamestnancov a zjednotenie činností týchto útvarov. V neposlednom kroku je nevyhnutné nastavenie hodnotenia práce, nastavenie reportingu, procesov a systému zadávania úloh.

2. Posilnenie existujúcich analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy, ktoré takéto útvary majú zriadené

3. Vytvorenie analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy, ktoré takéto útvary nemajú zriadené

4. Posilnenie analytických kapacít vybraných ústredných orgánov štátnej správy zameraných na posudzovanie vplyvov (RIA)

Aktivity č. 2 až 4 sú realizované na základe stanovenej metodiky a požiadaviek v aktivite č. 1. Obsadzovanie jednotlivých pozícií bude v súlade so stanovenými metodikami v zmysle koordinačného mechanizmu. Výberový proces, zavedenie a riadenie analytických kapacít je však na zodpovednosti jednotlivých ÚOŠS, na základe optimalizačných návrhov z predchádzajúcich aktivít.

5. Odborné a interaktívne semináre/workshopy pre prenos informácií – sú realizované na základe potreby prehlbovania a zjednocovania kvalifikácie analytických zamestnancov na analytických útvaroch vybraných ÚOŠS. Táto aktivita bude začatá po zabezpečení analytických zamestnancov na posilnených/novovytvorených analytických útvaroch.

Spolupracujúcimi subjektmi – partnermi prijímateľa sú:

- Ministerstvo financií SR (Inštitút finančnej politiky),
- Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR (Inštitút vzdelávacej politiky),
- Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR (Analytické centrum),
- Ministerstvo životného prostredia SR (Inštitút environmentálnej politiky),
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR (Inštitút stratégie),
- Ministerstvo zdravotníctva SR (Inštitút zdravotnej politiky),
- Ministerstvo kultúry SR,
- Ministerstvo obrany SR,
- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
- Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,
- Ministerstvo hospodárstva SR,
- Úrad vlády SR,
- Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.minv.sk/?opevs.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Projekty MFSR
  2. Projekty OP EVS
  3. Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.