Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Budovanie implementačnej štruktúry pre implementáciu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

logo - k projektu

Budovanie implementačnej štruktúry pre implementáciu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom
operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk/.

Prijímateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Partner 1: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Partner 2: Úrad vládneho auditu, T. G. Masaryka 10, 960 01 Zvolen
Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky
Výška poskytnutého NFP: 16 304 255,40 €
Obdobie realizácie projektu: január 2021 – december 2023
Kód projektu: 314011BPG7
Zmluva o poskytnutí NFP: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6060060/

V dôsledku vypuknutia pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 na začiatku roku 2020 vznikla na úrovni Európskej únie (ďalej len „EÚ“) naliehavá potreba rýchlo a koordinovane reagovať na vzniknutú situáciu s cieľom vyrovnať sa s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami krízovej situácie na členské štáty. Za účelom komplexnej pomoci a podpory členských štátov vznikol na úrovni EÚ nový nástroj Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti na podporu strategických reforiem a investícií realizovaných krajinami EÚ. Hlavným cieľom tohto nástroja je zmiernenie negatívnych hospodárskych a sociálnych vplyvov pandémie na členské štáty a zároveň zelená a digitálna transformácia ich hospodárstiev. 

Úrad vlády má jedinečné kompetencie na implementáciu aktivít národného projektu priamo zo zákona, ako aj z osobitných právnych predpisov. Národný projekt je zameraný na podporu personálnych kapacít za účelom zabezpečenia koordinácie, implementácie a auditu Plánu obnovy a odolnosti v období od januára 2021 do decembra 2023, teda počas úvodných 36 mesiacov jeho prípravy a následnej implementácie.

Na Úrade vlády bola zriadená Národná implementačná a koordinačná autorita (ďalej len „NIKA“) ako národný kontaktný bod pre komunikáciu s Európskou komisiou ako aj orgán koordinujúci implementáciu Plánu obnovy a odolnosti počas celého obdobia jeho realizácie, teda v rokoch 2021 – 2026. Zriadenie NIKA vytvára priestor pre centrálnu koordináciu riadenia strategických reforiem a investícií na národnej úrovni, ktorý bude môcť byť aplikovaný aj po ukončení implementácie Plánu obnovy a odolnosti v roku 2026.

Do systému riadenia a kontroly mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v SR budú zapojené aj odborné útvary zodpovedné za koordináciu finančnej kontroly a výkon vládneho auditu ako partneri projektu, a to Ministerstvo financií SR a Úrad vládneho auditu.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity s názvom „Budovanie inštitucionálnych kapacít za účelom riadenia, koordinácie a kontroly vykonávania Plánu obnovy a odolnosti SR“, ktorej cieľom bude:

V rámci aktivity je plánované vypracovanie viacerých výstupov, napr. Plán obnovy a odolnosti vrátane jeho prípadných aktualizácií, Zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, Systém implementácie mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, hodnotiace správy a pod.

V rámci odborných činností zamestnancov NIKA budú realizované vzdelávacie aktivity pre zamestnancov subjektov zapojených do implementácie Plánu obnovy a odolnosti.   
Ďalej budú realizované workshopy zamerané na výmenu skúseností s implementáciou reforiem a investícií Plánu obnovy a odolnosti a konferencie zamerané na odborné diskusie v rámci vybraných oblastí národného hospodárstva, prioritne podporovaných v rámci Plánu obnovy a odolnosti. 

Ku každej žiadosti o platbu na Európsku komisiu bude predkladaný súhrn vykonaných auditov sumarizujúci vykonanú audítorskú prácu vo vzťahu k míľnikom a cieľom zahrnutým do príslušnej žiadosti o platbu na Európsku komisiu, vrátane zistených nedostatkov a všetkých prijatých nápravných opatrení s cieľom predchádzaniu podvodom, korupcii a konfliktu záujmov, ich odhaľovaniu a náprave. Podklady do jednotlivých súhrnov vykonaných auditov budú vychádzať zo správ z vládnych auditov zabezpečených/vykonaných audítormi ÚVA a MF SR.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Projekty MFSR
  2. Projekty OP EVS
  3. Budovanie implementačnej štruktúry pre implementáciu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.