Výberové konanie na nomináciu do funkcie člena Rady banky EXIMBANKA SR