Voľné pracovné miesta na obsadzovanie pozície spoločností s majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti MFSR

Aktualizované dňa: 06.05.2019 15:42

Ministerstvo financií Slovenskej Republiky, ako vykonávateľ akcionárskych práv vyhlasuje výberové konanie č. VK/SZRB/2019/2 na obsadenie funkcie člena predstavenstva spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava