Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Pomoc samosprávam

Upozorňujeme mestá a obce, že žiadosti o návratnú finančnú pomoc od ministerstva financií môžu podať do
31. októbra 2020.

Prístup na vyplnenie žiadosti na stránke www.rissam.sk.

Informácia k poskytnutiu návratných finančných výpomocí (pôžičiek) obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020

V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 má vláda Slovenskej republiky záujem kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. Reagujúc na výrazný pokles výberu dane z príjmov fyzických osôb v nadväznosti na schválené uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 budú poskytované bezúročné návratné finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností.

Návratná finančná výpomoc (ďalej len „NFV“) sa poskytne na základe žiadosti obce alebo vyššieho územného celku maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 podľa nasledujúcich podmienok.

1. Suma NFV

Maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 podľa prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) z júna 2020. Výška výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 je uvedená pre každý subjekt územnej samosprávy v prílohe č. 1 tejto informácie.

2. Účel

Na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Prijaté prostriedky z NFV možno použiť na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných subjektom územnej samosprávy v priebehu roka 2020.

3. Predloženie žiadosti o NFV

V termíne do 31. októbra 2020.

4. Časové obdobie na použitie NFV

Poskytnuté peňažné prostriedky možno použiť do 31. decembra 2020.

5. Forma poskytnutia NFV

Zmluva o NFV medzi ministerstvom financií a subjektom územnej samosprávy na základe jeho žiadosti; návrh zmluvy o NFV je uvedený v prílohe č. 2 tejto informácie. Žiadosť sa registruje v Rozpočtovom informačnom systéme pre samosprávu prostredníctvom webovej stránky www.rissam.sk.

Postup registrovania žiadosti a vytvorenia obsahu zmluvy o NFV je uvedený v prílohe č. 3 tejto informácie.

6. Odklad splátok

Z dôvodu negatívneho vývoja rozpočtu samospráv ovplyvneného pandémiou ochorenia COVID-19 je stanovený odklad prvej splátky do roku 2024.

7. Doba splácania

Ročné splátky počas štyroch rokov; prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027.

8. Štátna pomoc

Poskytnutím bezúročnej návratnej finančnej výpomoci s odkladom splácania istiny dochádza k poskytnutiu výhody, ktorá by mohla viesť k narušeniu hospodárskej súťaže medzi členskými štátmi, a preto môžu obce a vyššie územné celky použiť NFV v plnom rozsahu výlučne na účel financovania výkonu samosprávnych pôsobností nehospodárskeho charakteru, prípadne so sprievodnými hospodárskymi činnosťami podľa Oznámenia Komisie o pojme štátna pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2016/C 262/01); vysvetlenie k štátnej pomoci je uvedené v prílohe č. 4 tejto informácie.

9. Právne prekážky na prijatie NFV

Obec a vyšší územný celok (ďalej len „dlžník“) zodpovedá za to, že prijatím návratnej finančnej výpomoci nebudú prekročené limity dlhu a dlhovej služby dlžníka vyplývajúce z § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. dlh dlžníka neprekročí 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku dlžníkovi z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, o prostriedky poskytnuté z Európskej únie a o iné prostriedky zo zahraničia alebo o prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

NFV nemožno použiť na úhradu záväzkov po lehote splatnosti.

NFV nemožno poskytnúť obci v ozdravnom režime alebo nútenej správe.

10. Spôsob doručovania korešpondencie

V listinnej (papierovej) podobe

alebo

elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka. V prípade elektronickej komunikácie sa elektronický dokument podpisuje mandátnym certifikátom kvalifikovaného elektronického podpisu alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou podľa § 23 a nasl. zákona o e-Governmente. Elektronické podanie a elektronický úradný dokument sa doručuje elektronicky, pričom miestom na elektronické doručovanie je aktivovaná elektronická schránka adresáta na portáli Slovensko.sk podľa § 29 a nasl. zákona o e-Governmente. Zmluva o NFV musí byť podpísaná mandátnym certifikátom kvalifikovaného elektronického podpisu. Do názvu elektronického podania subjekt územnej samosprávy uvedie „NFV DPFO 2020“.

11. Odpustenie splácania NFV

Odpustenie jednotlivých splátok návratnej finančnej výpomoci, ktoré je dlžník povinný splácať veriteľovi, je možné len na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12. Často kladené otázky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejňuje dokument „Často kladené otázky k poskytnutiu návratných finančných výpomocí (pôžičiek) obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020“ ako pomôcku pre žiadateľov v prílohe č. 5 tejto informácie.

13. Kontakt

tel. č.: 02/59 58 22 18

 

Prílohy
podľa textu

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Verejnosť
  2. Pomoc samosprávam

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.