Často kladené otázky

Žiadam o poskytnutie informácie, či mám podporu v nezamestnanosti, ktorá mi bola vyplatená v roku 2011 zahrnúť do úhrnu príjmov v daňovom priznaní za rok 2011, alebo sa táto do priznania neuvádza.

 
Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) je daňové priznanie za zdaňovacie obdobie povinný podať daňovník v prípade, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50% sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, t.j. 50% nezdaniteľnej časti na daňovníka čo je za zdaňovacie obdobie suma vo výške 1 779,65 eura. Zdaniteľnými príjmami sú príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené ani podľa zákona o dani z príjmov a ani podľa medzinárodných zmlúv (§ 2 písm. h) zákona). Podpora v nezamestnanosti je dávkou vyplácanou podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorá je podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, príjmom oslobodeným od dane nezahŕňaným medzi úhrn príjmov dosahovaných daňovníkom a neuvádzaným v daňovom priznaní.

Obce vydávajú platobné výmery za psa ako aj daň z nehnuteľnosti. Na internetovej stránke vo vzoroch tlačív je uvedené, že sa vydávajú Rozhodnutia", nie "Platobné výmery". Zákon č.582/2004 Z. z. ukladá povinnosť obce vyrubiť miestnu daň resp. miestny poplatok "Platobným výmerom", nie Rozhodnutím".

 
S účinnosťou od 1. januára 2012 bol novelizovaný zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a v rámci tejto novely sa slová „platobný výmer“ nahradili slovom „rozhodnutie“. Uvedená novela je v čl. III zákona č. 548/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Ak podnikateľ poskytuje upratovacie služby, klientovi vystaví faktúru, je zaplatená v hotovosti, vystaví príjmový doklad o prijatej tržbe je povinný túto tržbu evidovať v ERP.

 
Odpoveď je obsiahnutá v otázkach č. 10 a č. 18 materiálu „Praktické príklady súvisiace s aplikáciou zákona o ERP“ zverejneného na web stránke ministerstva financií a platí pre podnikateľov, ktorí predávajú tovar alebo poskytujú služby taxatívne ustanovené v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na to, že „upratovacie služby“ nie sú ustanovené v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, nie je povinnosť evidovať prijaté tržby v elektronickej registračnej pokladnici, a to aj v prípade, ak na predmetné služby bude vystavená faktúra.

Spoločnosť s ručením obmedzeným prevádzkuje "prepravu osôb", nie taxi, ktorá nemusí mať taxameter. Musí mať fiškálnu registračnú pokladnicu?

 
Podľa § 2 písm. j) zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov službou je služba uvedená v prílohe č. 1 tohto zákona. Vzhľadom na to, že poskytovanie činnosti „preprava osôb“ sa nenachádza v prílohe č. 1, nie je povinnosť evidovať prijaté tržby v elektronickej registračnej pokladnici (vystavenie príjmového pokladničného dokladu je postačujúce).

Žiadam o informáciu, či sa menili vzory tlačív daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti pre rok 2012.

 
Na rok 2012 sa nemenili vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností a platia vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností platných od roku 2009 a vydaných podľa opatrenia Ministerstva financií SR z 1. októbra 2008 č. MF/020094/2008-72. Pri podávaní daňových priznaní k dani z nehnuteľností sa môžu použiť tlačiva vytlačené priamo z internetovej stránky Ministerstva financií SR (nachádzajú sa v sekcii Materiály a dokumenty/vzory tlačív/vzory daňových priznaní/dane z nehnuteľností).

Na internetovej stránke MF SR sú zverejnené "vzory" rozhodnutí, ktorými sa vyrubujú miestne dane a miestne poplatky platné od 1.1.2012. Nakoľko jednotlivé časti rozhodnutí neobsahujú náležitosti vyplývajúce z § 63 daňového poriadku žiadam o informáciu či tieto nedostatky môžu viesť k zrušeniu rozhodnutia pri podaní opravných prostriedkov.

 
Vzory rozhodnutí na vyrubenie miestnych daní a poplatku podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, uverejnené na internetovej stránke Ministerstva financií SR, sú v súlade s § 63 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a obsahujú všetky náležitosti podľa citovaného ustanovenia daňového poriadku.

Žiadam o informáciu, či je možné posielať e-mailom slovenskej firme elektronickú faktúru bez pečiatky a elektronického podpisu?

 
Tuzemský účtovný doklad je preukázateľný účtovný doklad vyhotovený účtovnou jednotkou, na ktorú sa vzťahuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Účtovný doklad musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 10 citovaného zákona, okrem iného podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie. Podpisovým záznamom podľa § 32 ods. 3 zákona sa rozumie účtovný záznam, ktorého obsahom je vlastnoručný podpis alebo obdobný preukázateľný účtovný záznam nahrádzajúci vlastnoručný podpis v technickej forme. Na obidve formy podpisového záznamu sa pritom nahliada rovnako a obidve formy sa môžu použiť na mieste, kde sa vyžaduje vlastnoručný podpis. Zákon nevyžaduje zaručený elektronický podpisový záznam podľa osobitného predpisu. K povinným náležitostiam účtovného dokladu podľa zákona nepatrí pečiatka, podpis osoby zodpovednej za jeho vyhotovenie prípadne podpisový záznam štatutárneho zástupcu účtovnej jednotky, ktorá účtovný doklad vyhotovila. Je vecou dodávateľa a odberateľa ako si vo vzájomnom zmluvnom vzťahu upravia oblasť fakturácie vrátane podpisovania.

Sme účtovná kancelária zastupujúca klientov. Pre niektorých z nich nám neprišli oznámenia o nových číslach účtov pre platenie daní a potrebujeme zaplatiť daň zo mzdy a nevieme kde. Na koho sa prosím máme obrátiť s týmto problémom? Máme klienta, ktorému neprišlo číslo účtu a neprišlo ani nám. Kde majú títo ľudia platiť dane aby z toho nemali problém?

 
Podľa § 55 ods. 4 zákona č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov daňový subjekt je povinný označiť platbu dane spôsobom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo; to neplatí ak je správcom dane obec. Na základe uvedeného bola vydaná vyhláška Ministerstva financií SR č. 378 zo dňa 28. októbra 2011 kde je v § 1 ods. 1 písm. b) uvedené, že platba sa označí číslom účtu správcu dane, na ktorý má byť platba dane uhrádzaná, oznámeným daňovému subjektu príslušným správcom dane podľa osobitného predpisu. Z uvedeného vyplýva, že číslo účtu oznámi daňovému subjektu príslušný správca dane. Takéto oznámenia zasielali príslušné daňové úrady v decembri 2011 všetkým registrovaným daňovým subjektom. V prípade, ak niektorý daňový subjekt neprevzal zásielku na pošte, resp. zásielka mu nebola doručená, môže si toto oznámenie prevziať na príslušnom daňovom úrade resp. pobočke daňového úradu.

Sme povinní používať registračnú pokladnicu, keď poskytujeme služby (realitná činnosť – sprostredkovanie predaja nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie služieb pri predaji nehnuteľností.

 
Podľa § 1 ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov cit. zákon sa vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje službu. Aby pri predaji tovaru alebo poskytovaní služby vznikla povinnosť používať pokladnicu musia byť súčasne splnené tieto podmienky:  podnikateľská činnosť osoby, ktorá predáva tovar alebo poskytuje službu (podnikateľskou činnosťou sa rozumie podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov),  predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré sú taxatívne ustanovené v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov,  prijímanie tržby, pričom tržbou je platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok. Vzhľadom na to, že Vami poskytované služby (realitná činnosť – sprostredkovanie predaja nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie služieb pri predaji nehnuteľností) nie sú uvedené v prílohe č. 1 cit. zákona, nie je povinnosť prijaté tržby za ne evidovať v elektronickej registračnej pokladnici.

Kedy budú k dispozícií tlačivá Vyhlásení o poukázaní 2% z odvedenej dane, ktoré môžu použiť fyzické osoby v roku 2012. Bude možné použiť aj minuloročné tlačivá?

 
V oznámení Ministerstva financií SR, uverejnenom aj s prílohami (vzory tlačív) na internetovej stránke Ministerstva financií SR: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8088 sa odporúča používať za zdaňovacie obdobie roku 2011 rovnaký vzor tlačiva na poukazovanie sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, aký bol odporúčaný za zdaňovacie obdobie roku 2010.