Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Spoločné stanovisko MF SR a MV SR k problematike zrušenia spoločenstva s likvidáciou

Spoločné stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k problematike zrušenia spoločenstva s likvidáciou

 1. K okamihu vstupu spoločenstva do likvidácie

  Podľa § 7d ods. 1 zákona o vlastníctve bytov sa spoločenstvo zrušuje dňom uvedeným v rozhodnutí zhromaždenia o zrušení spoločenstva, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté. V súlade s § 7d ods. 6 zákona o vlastníctve bytov sa na zrušenie spoločenstva s likvidáciou použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení obchodných spoločností.

  Podľa § 70 ods. 1 Obchodného zákonníka likvidácia smeruje k uspokojeniu nárokov veriteľov a iných osôb, ktorým prislúcha právo na likvidačný zostatok. Podstatou likvidácie je teda speňaženie majetku obchodnej spoločnosti s uspokojením veriteľov. Ak veritelia nie sú v plnom (alebo nimi akceptovanom) rozsahu uspokojení, má sa majetok obchodnej spoločnosti usporiadať v rámci konkurzu. Podľa odseku 2 tohto ustanovenia likvidáciu vykonáva likvidátor. Vstupuje teda do pozície štatutárneho orgánu v rozsahu právomocí funkčne obmedzených na vykonanie likvidácie.

  V súlade s § 72 ods. 1 Obchodného zákonníka môže byť likvidátorom

  1. osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu správcov konkurznej podstaty podľa osobitného zákona,
  2. iná osoba, ak je zapísaná v registri fyzických osôb, s ustanovením za likvidátora súhlasí a mohla by byť inak ustanovená za člena štatutárneho orgánu spoločnosti.

  Z vyššie uvedených ustanovení vyplýva, že

  1. pozíciu štatutára spoločenstva počas likvidácie vykonáva likvidátor,
  2. právomocou likvidátora je len vykonanie likvidácie, teda uspokojenie veriteľov,
  3. za likvidátora môže byť ustanovená akákoľvek fyzická osoba, ktorá existuje a spĺňa esenciálne predpoklady na výkon funkcie (spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť); táto osoba musí taktiež súhlasiť s funkciou likvidátora.

  Na základe týchto skutočností je zrejmé, že spoločenstvo v likvidácii existuje už len ako právny subjekt. Svoju funkciu spravovať dom už nemôže plniť, pretože štatutárny orgán spoločenstva už svoje právomoci a úlohy nevykonáva a úlohou likvidátora nie je výkon správy domu.

  Podľa § 70 ods. 3 Obchodného zákonníka spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra. Analogicky je potrebné konštatovať, že aj spoločenstvo vstupuje do likvidácie až okamihom vyznačenia osoby likvidátora do registra podľa § 7 ods. 9 písm. a) zákona o vlastníctve bytov.

  Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že z hľadiska vstupu spoločenstva do likvidácie nie je dôležité, kedy bolo prijaté rozhodnutie o zrušení spoločenstva. Správny orgán by mal vyznačiť  vstup spoločenstva do likvidácie až na základe oznámenia o osobe likvidátora s potrebnými údajmi.

 2. K problematike „dvojitej správy“

  Podľa § 7d ods. 2 zákona o vlastníctve bytov spoločenstvo nemožno zrušiť podľa odseku 1 písm. a), ak nie je ku dňu zrušenia uzavretá zmluva o výkone správy.

  Cieľom § 7d ods. 2 zákona o vlastníctve bytov je zabezpečenie kontinuálneho výkonu správy domu. V čase prijatia rozhodnutia o zrušení spoločenstva už musí byť zrejmé, kto bude vykonávať správu domu ako jeho správca.
  Zmluvu o výkone správy teda uzatvoria vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome ešte pred prijatím rozhodnutia o zrušení spoločenstva, takže na určité krátke obdobie ešte platí zmluva o spoločenstve, ale už je uzavretá aj nová zmluva o výkone správy. Zmluva o výkone správy by však mala obsahovať odkladaciu podmienku v súlade
  s § 36 Občianskeho zákonníka, podľa ktorej zmluva o výkone správy nadobudne účinnosť až po vstupe spoločenstva do likvidácie.

  Aj keď je v § 7d ods. 2 zákona o vlastníctve bytov ustanovená povinnosť mať uzatvorenú zmluvu o výkone správy ešte počas existencie spoločenstva, de facto nejde o výnimku zo zásady jedinej správy domu podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona, ak táto zmluva nadobudne účinnosť až dňom vstupu spoločenstva do likvidácie.

  Zároveň je potrebné zdôrazniť, že spoločenstvo vstupuje do likvidácie vyznačením likvidátora do registra podľa
  § 7 ods. 9 písm. a) zákona o vlastníctve bytov. Z uvedeného dôvodu až do okamihu vstupu do likvidácie musia orgány spoločenstva vykonávať svoju činnosť v plnom rozsahu, pretože neexistujú žiadne zákonné obmedzenia ich právomocí. Až po vstupe do likvidácie už spoločenstvo nemôže reálne vykonávať správu domu, pretože štatutárny orgán nemá žiadne kompetencie a likvidátor vykonáva len úkony smerujúce k likvidácii spoločenstva. Nový správca môže vykonávať správu domu podľa uzatvorenej zmluvy o výkone správy až od vyznačenia vstupu spoločenstva do likvidácie vrátane mena, priezviska a adresy trvalého pobytu likvidátora.

 3. K údajom v registri

  V súlade s § 7 ods. 2 zákona o vlastníctve bytov návrh na zápis zmien alebo zániku zapisovaných údajov podľa odseku 7 je povinný podať príslušnému správnemu orgánu predseda alebo poverený vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome do 30 dní odo dňa, keď zmena nastala.

  Vstup spoločenstva do likvidácie nie je  údaj, ktorý sa zapisuje do registra. Tento údaj správny orgán podľa
  § 7 ods. 9 zákona o vlastníctve bytov iba vyznačí. Z uvedených dôvodov zákon o vlastníctve bytov neupravuje, ktorá osoba je povinná správnemu orgánu oznámiť vstup spoločenstva do likvidácie a údaje o likvidátorovi.

  V súlade s § 72 ods. 4 Obchodného zákonníka návrh na zápis likvidátora do obchodného registra podáva ustanovený likvidátor. Pri analogickom použití tohto zákonného ustanovenia môže vstup spoločenstva do likvidácie a údaje o likvidátorovi oznámiť aj likvidátor a správny orgán podľa § 7 ods. 9 písm. a) zákona o vlastníctve bytov vyznačí v registri vstup spoločenstva do likvidácie vrátane mena, priezviska a adresy trvalého pobytu likvidátora.

  Aby bolo možné overiť splnenie zákonných predpokladov na vstup spoločenstva do likvidácie, súčasťou oznámenia o vstupe spoločenstva do likvidácie je

  1. zápisnica a prezenčná listina zo zhromaždenia, na ktorom vlastníci rozhodli o zrušení spoločenstva,
  2. zmluva o výkone správy uzavretá so správcom, ktorá nadobudne účinnosť až vstupom spoločenstva do likvidácie.
 4. K majetku spoločenstva

  V súlade s § 7b ods. 1 zákona o vlastníctve bytov spoločenstvo hospodári s úhradami vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru okrem úhrad za tie služby a práce, ktoré vlastník bytu a nebytového priestoru v dome uhrádza priamo dodávateľovi (ďalej len „úhrady za plnenia“), a s fondom prevádzky, údržby a opráv, ktorý sa tvorí z príspevkov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ako aj s majetkom získaným svojou činnosťou. Do majetku spoločenstva nepatria byty a nebytové priestory v dome. Podľa  § 7b ods. 4 zákona o vlastníctve bytov majiteľom účtu domu zriadeného spoločenstvom v banke sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome; spoločenstvo je príslušné disponovať s finančnými prostriedkami na účte domu a vykonávať k tomuto účtu práva a povinnosti vkladateľa podľa osobitného zákona o ochrane vkladov.

  Podľa § 7d ods. 5 zákona o vlastníctve bytov fond prevádzky, údržby a opráv a úhrady za plnenia môže likvidátor použiť len na účely podľa tohto zákona. Ich zostatky likvidátor na základe rozhodnutia zhromaždenia prevedie do 30 dní od zápisu zrušenia spoločenstva v registri na správcu určeného v rozhodnutí zhromaždenia.

  Toto ustanovenie je možné považovať za obsolentné, pretože podľa aktuálneho znenia citovaných ustanovení zákona o vlastníctve bytov spoločenstvo nie je majiteľom účtu domu zriadeného v banke, ale je len oprávnené disponovať s finančnými prostriedkami na účte domu. Predmetom likvidácie je speňažovanie majetku spoločenstva, teda likvidátor nemôže nakladať s majetkom vlastníkov bytov a nebytových priestoroch v dome, aj keď je spoločenstvo v likvidácii.

  V súlade s § 7d ods. 6 zákona o vlastníctve bytov sa náklady likvidácie uhradia z majetku spoločenstva, teda nie z finančných prostriedkov v banke, ktoré sú majetkom vlastníkov v dome.