Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Stanovisko MF SR k problematike platenia nájomného za užívanie nehnuteľného majetku štátu

Stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky

 k problematike platenia nájomného za užívanie nehnuteľného majetku štátu počas obdobia mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou na území Slovenskej republiky

Nájomná zmluva ako právny vzťah je založená na právach a povinnostiach zmluvných strán. Povinnosťou prenajímateľa je umožniť nájomcovi užívať predmet nájmu (nehnuteľný majetok štátu). Z hľadiska správcu majetku štátu v pozícií zástupcu prenajímateľa nie je relevantné, či nájomca reálne užíva majetok štátu, ktorý si prenajal.

Ak však z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou nájomca nemôže užívať nehnuteľný majetok štátu prenajatý podľa § 13 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov z dôvodov na strane prenajímateľa, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, vychádzajúc zo znenia právnej úpravy k 1. 4. 2020, odporúča tieto riešenia:

  1. Ak prenajímateľ (štát - zastúpený príslušným správcom majetku štátu) z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou neumožní nájomcovi užívať predmet nájmu, je dôvodné odpustiť nájomcovi dohodnuté nájomné a príp. aj úhradu za niektoré prevádzkové náklady, ktoré vznikajú iba pri užívaní predmetu nájmu (napr. upratovanie predmetu nájmu) počas obdobia nemožnosti užívať predmet nájmu.
  2. Ak prenajímateľ (štát, zastúpený príslušným správcom majetku štátu) z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou obmedzí užívanie predmetu nájmu, je možné nájomcovi poskytnúť zľavu z nájomného a príp. aj zľavu za niektoré prevádzkové náklady, ktoré vznikajú iba pri užívaní predmetu nájmu (napr. upratovanie predmetu nájmu) počas obdobia obmedzenia užívania predmetu nájmu.

V danom prípade však nie je opodstatnená zľava z nájomného, ak v nájomnej zmluve už bolo dohodnuté časovo limitované užívanie predmetu nájmu (napr. denne od 10,00 do 14:00 hod., okrem mesiacov júl a august), a mimoriadna situácia spôsobená pandémiou toto obmedzené užívanie neovplyvnila.  

Upozornenie:

Odpustenie nájomného alebo poskytnutie zľavy z nájomného je jednostranný právny úkon, ktorý sa  nerealizuje dodatkom k nájomnej zmluve.