Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Stanovisko MF SR k problematike dotácií na úhradu nájomného - AKTUALIZOVANÉ

Stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky

k problematike dotácií na úhradu nájomného podľa § 13c zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 349/2020 Z. z. (ďalej len „zákon o poskytovaní dotácií“).
AKTUALIZOVANÉ

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) môže na základe § 13c zákona o poskytovaní dotácií poskytnúť dotáciu na úhradu nájomného, ak užívanie predmetu nájmu bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 znemožnené uzavretím predmetu nájmu alebo prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo boli podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu.

Dotácia sa týka tých nájomných vzťahov (vrátane nájmov majetku štátu), ktoré vznikli najneskôr 1. augusta 2020, ktorých predmetom je miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností určené rozhodnutím stavebného úradu na iné účely ako na bývanie a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov, alebo trhové miesto. Nepôjde teda o nájomné vzťahy, ktorých predmetom je nájom stavieb alebo pozemkov.

Aj keď je príjemcom dotácie na úhradu nájomného nájomca, o dotáciu žiada prenajímateľ v mene nájomcu a na svoj vlastný účet. V nájomných vzťahoch uzatváraných podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe majetku štátu“) sa za prenajímateľa považuje Slovenská republika, zastúpená príslušným správcom majetku štátu (ďalej len „správca“).

Osobitný režim počas pandémie pri nájme majetku štátu je upravený v § 13c ods. 6 zákona o poskytovaní dotácií, podľa ktorého sa nájomné počas obdobia sťaženého užívania za prenájom nehnuteľného majetku štátu znižuje na polovicu, ak správca ako prenajímateľ podá žiadosť o dotáciu na úhradu nájomného. O zvyšok pôvodne dohodnutého nájomného (vo výške 50% nájomného) správca požiada v mene nájomcu formou elektronického formulára od ministerstva hospodárstva.

V konečnom dôsledku nájomca de facto priamo neuhradí správcovi žiadne nájomné, pretože pôvodne dohodnuté nájomné sa zníži o polovicu zo zákona a zvyšná časť pôvodne dohodnutého nájomného bude správcovi uhradená na jeho účet z dotácie ministerstva hospodárstva.

Upozorňujeme, že do sumy nájomného, na ktoré sa žiada dotácia, sa nezaratúvajú úhrady za plnenia obvykle spojené s užívaním predmetu nájmu. Preto povinnosť nájomcu uhradiť vyčíslené prevádzkové náklady (uhrádzané napr. vo forme zálohovej platby) ostáva zachovaná aj napriek žiadosti o dotáciu na úhradu nájomného. Ak dohodnutá výška nájomného zahŕňa aj úhrady za plnenia, a nie je možné ich oddeliť od samotného nájomného, zákon predpokladá, že úhrady za plnenia tvoria 5 % z výšky nájomného. V tomto prípade sa za nájomné teda pokladá 95 % takto dohodnutej výšky nájmu.

Ak nebude dotácia na úhradu nájmu poskytnutá, pretože o ňu správca nepožiadal, alebo z dôvodu nesplnenia zákonných predpokladov pre poskytnutie dotácie na úhradu nájomného (napr. nájomný vzťah vznikol po 1. auguste 2020, predmetom nájmu je pozemok, nájomca ako poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti prijíma úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť), na daný nájomný vzťah sa nem aplikovať zákon o poskytovaní dotácií. Preto je v takomto prípade nájomca povinný správcovi ako prenajímateľovi uhradiť dohodnuté nájomné v plnej výške podľa nájomnej zmluvy.

K otázkam týkajúcim sa samotného procesu poskytovania dotácie na úhradu nájomného je príslušné vyjadriť sa ministerstvo hospodárstva ako gestor zákona o poskytovaní dotácií a poskytovateľ tejto dotácie.