Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Stanovisko MF SR k problematike dohôd o splátkach

Stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky

 k problematike dohôd o splátkach v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenej pandémiou na území Slovenskej republiky

Podľa § 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pohľadávkach štátu“) je dlžník povinný zaplatiť celý dlh naraz, ak nezaplatí niektorú splátku riadne a včas. Ak z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou dlžník nie je schopný splácať dohodnuté splátky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča k existujúcej dohode o splátkach uzavrieť dodatok, ktorým sa:

A. Zníži výška splátok splatných počas mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou alebo splatných počas obdobia dohodnutého v dodatku.

V dodatku k dohode o splátkach bude potrebné dohodnúť aj spôsob určenia výšky splátok splatných po ukončení mimoriadnej situácie (v dodatku sa presne neurčí doba), napr. tak, že celkový rozdiel, ktorý vznikol medzi pôvodne dohodnutými výškami splátok a výškami splátok zníženými v dôsledku pandémie, sa rozdelí rovnakou mierou na zostávajúce splátky.

Ak sa správca pohľadávky štátu s dlžníkom dohodne na konkrétnej dĺžke obdobia (napr. 6 mesiacov), počas ktorého sa zníži výška pôvodne dohodnutých splátok, súčasne upraví aj výšku všetkých splátok splatných po uplynutí tohto obdobia.

Správca prípadne môže predĺžiť aj dobu trvania dohody o splátkach, avšak v prípade verejných pohľadávok štátu trvanie dohody o splátkach nemôže presiahnuť obdobie troch rokov od splatnosti pohľadávky štátu (najčastejšie od vykonateľnosti rozhodnutia vydaného v správnom konaní) alebo iné obdobie podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže), aby nezaniklo právo na vymáhanie pohľadávky štátu z dôvodu uplynutia prekluzívnej lehoty. 

B. Posunie splatnosť najbližšej splátky (splátok) na neskoršie obdobie, teda počas mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou alebo v dodatku dohodnutého obdobia dlžník neuhrádza splátky.

Ak sa v dodatku k dohode o splátkach nedohodne zvýšenie výšky pôvodne dohodnutej splátky o sumu nezaplatených splátok, je možné predĺžiť trvanie dohody o splátkach na ďalšie obdobie, v ktorom sa nanovo rozvrhnú splátky až do zaplatenia celej pohľadávky štátu. Ak ide o dohodu o splátkach, ktorej predmetom je verejná pohľadávka štátu, trvanie dohody o splátkach nemôže presiahnuť obdobie troch rokov od splatnosti pohľadávky štátu (najčastejšie od vykonateľnosti rozhodnutia vydaného v správnom konaní) alebo iné obdobie podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže), aby nezaniklo právo na vymáhanie pohľadávky štátu z dôvodu uplynutia prekluzívnej lehoty. 

Upozorňujeme, že dodatok k dohode o splátkach je možné uzavrieť len do splatnosti najbližšej splátky, pretože ak dlžník nezaplatí splátku riadne a včas, je splatný celý dlh. V súlade s § 7 ods. 5 zákona o pohľadávkach štátu už novú dohodu o splátkach s ním nemožno uzavrieť.