Transparentnosť a vykazovanie

Potreba skvalitnenia zberu dát o rozvojových tokoch vzrástla v dôsledku vstupu SR do Výboru OECD pre rozvojovú pomoc (DAC) k 19. 09. 2013, ako aj kvôli záväzkom v oblasti transparentnosti a zverejňovania údajov o poskytovanej ODA. Oficiálna rozvojová pomoc (Official Development Assistance) predstavuje finančné zdroje plynúce do rozvojových krajín, ktoré sú poskytované oficiálnymi, vládnymi inštitúciami, v prípade Slovenskej republiky vrátane zdrojov Ministerstva financií SR.

Národným koordinátorom pre oficiálnu rozvojovú pomoc, zabezpečujúcim zber štatistických informácií od ústredných orgánov štátnej správy a vypracovanie súhrnných správ o použití štátnych prostriedkov na realizáciu ODA v súlade s pravidlami DAC je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Systém vykazovania rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky

SR je prvou krajinou z EÚ12 s informačným systémom pre štatistické vykazovanie ODA v súlade so smernicami DAC OECD (systém CRS++). Projekt Vytvorenie systému vykazovania rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky bol iniciovaný Ministerstvom financií SR v roku 2010 s nasledovnými cieľmi:

  • skvalitniť vykazovanie oficiálnej rozvojovej pomoci (official development assistance, ODA) prostredníctvom vytvorenia systému vykazovania rozvojovej spolupráce SR (výhľadovo nielen ODA, ale všetky ostatné zdroje pre rozvojovú spoluprácu,
  • zvýšiť kvalitu poskytovanej pomoci, transparentnosť a efektivitu vynaložených prostriedkov prostredníctvom skvalitnenia dlhodobého plánovania pomoci a budovania informačnej základne.

Projekt zohľadnil význam komplexnej evidencie a vyhodnocovania poskytovanej pomoci v záujme zefektívnenia rozvojových aktivít, účinnejšej koordinácie s ostatnými donormi a prehľadnejšej zúčtovateľnosti poskytovaných prostriedkov ODA voči daňovým poplatníkom.

K 1. januáru 2014 bol informačný systém spustený do produkčnej prevádzky. Je napojený na Rozpočtový informačný systém (RIS). MF SR na dobudovaní a skvalitnení tohto informačného systému spolupracuje s MZVaEZ SR a SAMRS, resp.  ďalšími relevantnými ministerstvami.

Zmeny v agende rozvojovej spolupráce po roku 2015, najmä prijatie SDGs, sa odzrkadľujú aj v iniciatívach OECD v oblasti štatistického vykazovania rozvojovej spolupráce. Okrem trojročného obdobia (2016 – 2018), počas ktorého budú postupne dopĺňané a menené smernice DAC OECD, je výzvou medzinárodného spoločenstva sledovanie iných ako oficiálnych tokov (najmä zo súkromného sektora) smerujúcich do rozvojových krajín. Všetky tieto zmeny MF SR v spolupráci s MZVaEZ SR a riešiteľom projektu priebežne zohľadňuje vo svojom informačnom systéme.

Medzinárodná iniciatíva za transparentnosť pomoci

Medzinárodná iniciatíva za transparentnosť pomoci (International Aid Transparency Initiative, IATI) je dobrovoľná platforma, cieľom ktorej je zvýšiť transparentnosť poskytovanej rozvojovej pomoci a zdrojov určených na rozvojovú alebo humanitárnu pomoc so zámerom zvýšiť ich efektívnosť. V súlade so štandardmi IATI bola pripravená prezentačná vrstva informačného systému pre vykazovanie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky, prostredníctvom ktorej sú verejnosti dostupné dáta o slovenskej rozvojovej spolupráci.

V prípade otázok kontaktujte Soňu Gabčovú.