Verejné financie pre rozvoj

Dlhodobým nástrojom na odovzdávanie poznatkov z ekonomickej transformácie a reforiem verejných financií na Slovensku je projekt Verejné financie pre rozvoj, ktorý od roku 2009 realizuje MF SR  v spolupráci s Rozvojovým programom OSN (UNDP). Projekt je zameraný na posilnenie kapacít v oblasti verejných financií v krajinách západného Balkánu a Spoločenstva nezávislých štátov. Cieľom programu je posilniť správne a účinné riadenie verejných financií formou zvyšovania povedomia o problematike, rozvoja analytických kapacít a zdieľaním dobrej praxe súvisiacej s reformami implementovanými na Slovensku a v iných krajinách. Pri výbere oblastí spolupráce a plánovaní aktivít je zohľadňovaný dopyt a potreby partnerov, rozhodnutia sú výsledkom dohody s partnerskými inštitúciami v partnerskej krajine.

V súčasnosti sa program zameriava na spoluprácu v nasledovných oblastiach verejných financií: programové rozpočtovanie (Moldavsko), účtovníctvo a výkazníctvo verejného sektora a lokalizácia certifikovaného vzdelávania pre účtovníkov verejného sektora (Čierna Hora). V roku 2016 sa pripravuje rozšírenie pôsobenia na Ukrajinu a, v prípade záujmu partnerov, aj spolupráca so Srbskom.

Partnermi na strane vlády sú ministerstvá financií a iné orgány štátnej správy a samosprávy v prijímajúcich krajinách. S cieľom komplexného prístupu k budovaniu kapacít sa program zameriava aj na inštitúcie mimo verejného sektora (v roku 2015 program podporil výmenu skúseností medzi slovenským ZMOS a moldavským CALM).

Od júla 2014 je tento program súčasťou spoločného projektu MF SR, MZVaEZ SR a UNDP Partnerstvo Slovenskej republiky a UNDP pre výsledky v medzinárodnej rozvojovej spolupráci.

Viac informácii nájdete na stránke http://publicfinance.undp.sk.

V prípade otázok kontaktujte Mariannu Macáškovú.