Ostatné nástroje odovzdávania skúseností

MF SR sa zapája do rozvojovej spolupráce aj prostredníctvom nástroja Centrum pre transfer skúseností z integrácie a reforiem (CETIR), ktorý riadi a implementuje Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS). V prípade nástroja CETIR ide väčšinou o krátkodobé študijné návštevy za účelom odborných konzultácií, výmeny vedomostí a ponaučení z implementácie. MF SR v rámci tohto programu odborne pokrýva  všetky témy týkajúce sa verejných financií. 

Twinningové programy

Twinning je nástroj Európske únie na budovanie inštitúcií štátnej a verejnej správy formou spolupráce medzi členským štátom EÚ, ktorý je poskytovateľom expertízy a know-how a prijímateľskou krajinou. Prijímateľskými krajinami sú susedské krajiny EÚ a kandidátske alebo potenciálne kandidátske krajiny na členstvo v EÚ. Twinningové programy slúžia na posilnenie administratívnej kapacity pri aproximácii acquis communautaire do národnej legislatívy. V programovom období 2014 – 2020 je twinning financovaný prostredníctvom Nástroja predvstupovej pomoci (Instrument for Pre-accession Assistance, IPA II) a Nástroja európskeho susedstva (European Neighbourhood Instrument, ENI). MF SR sa do twinningovej spolupráce zapája predovšetkým prostredníctvom začlenenia svojich expertov do medzinárodných tímov, ktoré pomáhajú v transpozícii právneho rámca EÚ v oblasti riadenia verejných financií v krajinách západného Balkánu.

Všetky dôležité informácie o twinningových projektov možno nájsť na internetových stránkach Európskej komisie (DG NEAR) a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré je národným kontaktným bodom pre twinning na Slovensku.

TAIEX

Okrem twinningových projektov, ktoré sú spravidla časovo rozsiahlejšie iniciatívy, často aj dva roky kratšie aktivity možno realizovať prostredníctvom nástroja TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange). TAIEX je založený na aktuálnych potrebách a požiadavkách prijímateľskej krajiny a poskytuje expertízu, ktorá umožňuje reagovať na konkrétne požiadavky v pomerne krátkom čase. Typickými príkladmi aktivít tohto programu sú vorkšopy, semináre, expertné misie a študijné návštevy. Viac informácií nájdete priamo na stránkach TAIEXMZVaEZ SR.

Iné programy a projekty

Ďalším typom projektov MF SR sú projekty spolufinancované EÚ. Jedným z nich je projekt Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina (CBC HU-SK-RO-UA) Nástroja európskeho susedstva a partnerstva (ENPI), ktorý je realizovaný v rámci opatrenia 3.1. Spoločného operačného programu „Zlepšenie dopravnej infraštruktúry na hraničných priechodoch a vybavenosti kontroly na hraniciach so zámerom zvýšiť priepustnosť hranice s Ukrajinou rozšírením kapacít existujúcej infraštruktúry a zároveň podporiť zabezpečenie infraštruktúry pre nové hraničné priechody ako aj zlepšenie koordinácie na hraničných priechodoch“. Hlavným príjemcom projektu a jeho realizátorom na slovenskej strane je Finančné riaditeľstvo SR.

V prípade otázok kontaktujte Soňu Gabčovú.