Inovácie pre rozvoj

Dlhodobou víziu MF SR je byť v oblasti riadenia verejných financií vedomostným lídrom a deliť sa o svoje poznatky aj inovatívnymi  spôsobmi. K naplneniu tejto vízie prispieva aj snaha o využívanie moderných prostriedkov na zdieľanie skúsenosti a otvorenie témy verejných financií občanom.

Learning, Leadership and Innovations

V rámci iniciatívy LLI - Learning, Leadership and Innovations, ktorú zastrešuje Svetová banka, MF SR pripravuje prvý e-learningový program zameraný na vybrané aspekty riadenia verejných financií. Program bude dostupný na otvorenej platforme Svetovej banky – Open Learning Campus. Vďaka nemu bude MF SR schopné odovzdať svoje skúsenosti záujemcov z celého sveta.

Transformatívne vládnutie

V rámci iniciatívy Inovácie pre rozvoj MF SR presmerovalo časť svojej rozvojovej agendy od vlád k občanom. Cieľom bolo sprístupniť verejné financie práve občanom a zároveň zaangažovať tých, ktorým záleží na dobrej správe vecí verejných do tvorby riešení, akými sú napríklad užívateľsky prívetivé web vizualizácie či mobilné aplikácie alebo startupy. V nadväznosti na pilotný projekt „Ministry of Data“ MF SR v spolupráci s UNDP spustilo v roku 2016 nový projekt Transformatívne vládnutie a financovanie (TGFF) Ten sa primárne venuje:

  • využívaniu otvorených dát za účelom transparentnejšej správy vecí verejných a zvyšovania úrovne štátom poskytovaných služieb,
  • mapovaniu a pilotovaniu alternatívnych finančných nástrojov, s výhľadom na udržateľný rast, vyrovnávanie regionálnych rozdielov a inklúziu sociálne vylúčených komunít.

Medzi geografické priority iniciatívy patrí región západného Balkánu, východná Európa a stredná Ázia.

V prípade otázok kontaktujte Viktóriu Mlynárčikovú.