Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Koronavírus - opatrenia

Ministerstvo financií SR pripravilo balík opatrení na zmiernenie dopadov koronavírusu pre zamestnancov, SZČO, malé a stredné firmy. Všetky potrebné informácie získate aj na stránke Finančnej správy SR.

Lex korona 3


Daňová oblasť:

 • Posunutie zákonných lehôt pri dani z príjmov na podanie daňových priznaní, hlásení, ročných zúčtovaní za zamestnancov, oznámenia a odvedenia dane z nepeňažného príjmu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a dani z motorových vozidiel v špecifických prípadoch.

  Môžete využiť elektronickú komunikáciu s finančnou správou a nemusíte fyzicky navštevovať daňový úrad.

  Odloženie daňových priznaní a platenie daní z príjmov za minulý rok sa uplatňuje do termínu, kým neskončí pandémia nového koronavírusu. Zákon umožňuje posun termínu podania daňového priznania až na koniec mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V rovnakej lehote musí daňovník daň z príjmov aj zaplatiť. Zákon posúva aj ďalšie lehoty, ktoré s posúvaním daňového priznania súvisia, napríklad lehota na predkladanie vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane a podobne.
   
 • Daňové preplatky.
   

  Daňový preplatok na dani z príjmov uplatnený v daňovom priznaní podanom počas obdobia pandémie (od 12. marca 2020 do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda odvolá mimoriadnu situáciu v súvislosti s koronavírusom), sa daňovému subjektu vráti najneskôr do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo toto daňové priznanie podané.

  Daňový preplatok na dani z príjmov uplatnený v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2019, ktoré daňový subjekt podal v čase od 1. januára 2020 do začatia obdobia pandémie, t. j. do 12.3.2020, sa daňovému subjektu vráti najneskôr do 10. mája 2020.

  Aby sa zabránilo špekulatívnemu správaniu daňových subjektov tým, že by si znížili už uplatnený daňový preplatok po jeho vrátení, bude im uložená pokuta vo výške 100 % zo zníženia daňového preplatku, pričom daňový subjekt je povinný vrátiť aj tento rozdiel. 

 • Posun lehôt pre účtovné závierky, výročné správy a správy audítora a ich uloženie do registra účtovných závierok a plnenia povinností pri vedení účtovníctva.
   
 • Neplatenie preddavkov na daň z motorových vozidiel.

  Zavádza sa možnosť neplatenia preddavkov k dani z motorových vozidiel splatných počas obdobia pandémie počnúc aprílom 2020. Daňovník, ktorý využije možnosť neplatenia preddavkov na daň počas obdobia pandémie, vyrovná daň v lehote na podanie daňového priznania (štandardne v januári 2021).
   
 • Odpočet daňovej straty.
   

  Umožňuje sa odpočítať neuplatnenú daňovú stratu k dani z príjmov vykázanú za roky 2015 až 2018 od základu dane daňovníka fyzickej alebo právnickej osoby a to v daňovom priznaní, ktorého posledný deň lehoty na podanie uplynie v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Daňovník má možnosť  uplatniť si tieto daňové straty v úhrnnej hodnote najviac 1 mil. eur.

  Ide o opatrenie, ktoré môže daňovník využiť, t.j. nie je povinné a ak je pre daňovníka výhodnejší postup uplatňovania odpočtu daňovej straty podľa zákona o dani z príjmov môže uplatňovať odpočet štandardným postupom podľa zákona o dani z príjmov. Ak daňovník uplatní špeciálny odpočet úhrnu daňových strát podľa Lex Korona, nemôže uplatniť postup odpočtu daňovej straty podľa zákona o dani z príjmov a naopak.

 • Zúčtovanie kladného rozdielu na preddavkoch na daň z príjmov platených fyzickou a právnickou osobou do podania daňového priznania k dani z príjmov.
   

  Ak daňovník v období pandémie podá daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019 a z takto podaného daňového priznania vyplynie pre daňovníka platenie preddavkov na daň z príjmov v nižšej sume ako platil od začiatku zdaňovacieho obdobia do podania daňového priznania, môže správca dane daňovníkovi takýto rozdiel na preddavkoch započítať na úhradu ďalších preddavkov alebo mu ich na základe jeho žiadosti vráti v súlade s daňovým poriadkom, t.j. do 30 dní od podania žiadosti o vrátenie preddavkov na daň z príjmov.

  Rovnako sa postupuje u daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok a ktorého lehota na podanie daňového priznania uplynie počas obdobia pandémie.

  Osobitne je upravené vrátenie rozdielu na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov, ak daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov do 31. marca 2020 a to v závislosti od lehoty, v ktorej daňovník požiadal o vrátenie tohto rozdielu a to do:

  • 31. mája 2020, ak daňovník podal žiadosť o vrátenie rozdielu preddavkov do  konca apríla 2020,
  • 30 dní odo dňa podania žiadosti o vrátenie rozdielu na zaplatených preddavkoch, ak daňovník podal túto žiadosť po 30. apríli 2020.
 • Neplatenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej a právnickej osoby.
   

  Daňovníci – fyzické a právnické osoby, ktoré splnia zákonom vymedzené podmienky nebudú musieť v príslušnom mesiaci alebo štvrťroku platiť preddavky na daň z príjmov. Hlavnou podmienkou pre umožnenie neplatenia preddavku na daň z príjmov v príslušnom mesiaci (štvrťroku) je pokles tržieb najmenej o 40 % za predchádzajúci mesiac (štvrťrok) oproti tržbám toho istého mesiaca (štvrťroku) roka 2019. Neplatenie preddavkov si daňovník uplatní na základe vyhlásenia podaného správcovi dane najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na daň z príjmov. Neplatenie preddavkov bude možné prvýkrát uplatniť na preddavky na daň z príjmov splatné  v mesiaci máj 2020, t.j. daňovník najneskôr 17. 5. 2020 oznámi správcovi dane, že spĺňa podmienky na neplatenie preddavku na daň z príjmov. Preddavky na daň z príjmov, ktoré mali byť v tomto období zaplatené sa nebudú doplácať po skončení pandémie. Daňovník si daňovú povinnosť vysporiada až pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020.

  Neplatenie preddavkov na daň z príjmov môže uplatniť aj daňovník, ktorému správca dane určil rozhodnutím platenie preddavkov inak a ktorý spĺňa podmienky na neplatenie preddavku na daň z príjmov uvedené v predchádzajúcom odseku. Využitím možnosti neplatenia preddavkov na daň u takýchto daňovníkov dochádza k „vypnutiu“ rozhodnutia o platení preddavkov na daň z príjmov a to na tie mesiace, v ktorých daňovník využil možnosť neplatenia preddavkov. Ak by správca dane dodatočne zistil, že neboli splnené podmienky na neplatenie preddavkov na daň z prímov, bol by daňovník povinný zaplatiť preddavky na daň z príjmov za mesiace, v ktorých nesplnil tieto podmienky a to vo výške podľa zákona o dani z príjmov podľa podaného daňového priznania.

  Daňovník, ktorý nespĺňa podmienky na neplatenie dane podľa odsekov vyššie môže aj naďalej na základe žiadosti predloženej správcovi dane využiť platenie preddavkov na daň z príjmov inak.

 • Opatrenia pre tretí sektor aby sa dostali k asignovaným finančným prostriedkom (2% resp.3% zo zaplatenej dane).


  Systém darovania 2%, resp. 3% z dane z príjmu zostáva zachovaný. To znamená, že daňovníci môžu naďalej poukázať tieto peniaze tak ako doteraz. Neziskovým organizáciám budú tieto prostriedky poukázané správcom dane po overení splnenia podmienok na ich poukázanie nasledovne:

  • do 31. júla 2020 – na základe vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podaného fyzickou aj právnickou osobou ako súčasť daňového priznania, ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa podmienok ustanovených v zákone o dani z príjmov uplynul 31. marca 2020 a daňovník do tejto lehoty daňové priznanie aj podal a daň zaplatil,
  • do 31. augusta 2020 – na základe vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podaného fyzickou osobou, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov a ktorá toto vyhlásenie podala na osobitnom tlačive do 30. apríla 2020
  • do 3 mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podané právnickou osobou po 31. marci 2020 ako súčasť daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktorého lehota na podanie daňového priznania podľa podmienok ustanovených v zákone o dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie a daňovník v tejto lehote aj daňové priznanie podá a daň aj zaplatí.
  V ostatných prípadoch neziskové organizácie dostanú tieto prostriedky do 3 mesiacov po uplynutí lehoty na podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov.

  V nadväznosti na posunutie lehoty na poukázanie podielu zaplatenej dane  sa na druhej strane  neziskovým organizáciám dáva priestor na použitie prostriedkov asignovanej dane, ktoré im boli poskytnuté v roku 2019  až do konca roka 2021. V nadväznosti na uvedené došlo k posunu lehoty zverejnenia špecifikácie použitia týchto prostriedkov do konca mája 2022.

  Každej neziskovej organizácii, ktorá je prijímateľom asignovanej dane sa zaviedla možnosť použiť prostriedky asignovanej dane na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie a to až do konca roka 2021. 

   

 • Oslobodenie od dovozného cla a DPH pri dovoze zdravotníckeho materiálu z tretích krajín.
   

  Existuje viacero možností oslobodenia tovaru pre osoby, ktoré sú postihnuté, vystavené riziku, alebo ktoré sa podieľajú na boji proti COVID-19. Všetky sú obsiahnuté v nariadení Rady (ES) č. 1186/2009 [nové okno] o oslobodení od dovozného cla (ďalej len „NR 1186/2009“) a v zákone o DPH. A. Tovar dovážaný v prospech obetí katastrof

  Európska Komisia poskytla pomoc členským štátom a na základe ich iniciatívy pripravila návrh Rozhodnutia na aplikovanie oslobodenia od cla a DPH v súlade s čl. 74 až 80 NR 1186/2009 [nové okno] za týchto podmienok:
  od cla a od dane z pridanej hodnoty bude možné oslobodiť iba tovar dovážaný z tretích krajín dovážaný štátnymi organizáciami alebo inými schválenými charitatívnymi alebo dobročinnými organizáciami ak tento tovar bude určený na:

  • bezplatné pridelenie osobám postihnutým pandémiou spôsobenou SARS-CoV-2 (napríklad rúška / respirátory poskytnuté zdarma občanom), alebo
  • bezplatne sprístupnené osobám ktoré sa podieľajú na boji proti nákaze COVID-19 a sú priamo vystavené riziku nákazy (napríklad ochranné pomôcky, prístroje a pod. určené záchranným jednotkám na uspokojenie ich potrieb po dobu záchranných prác).
  Viac informácii o období, počas ktorého bude možnosť oslobodenia aplikovať ako aj tovary, na ktoré sa táto možnosť nevzťahuje, získate v Informácii zverejnenej na portáli finančnej správy.

  B. Tovar dovážaný v zásielkach nepatrnej hodnoty

  Subjekty (napr. právnické osoby, fyzické osoby nepodnikatelia), ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky na oslobodenie tovaru, si môžu uplatniť oslobodenie od cla pri dovoze zásielky tovaru nepatrnej (zanedbateľnej) hodnoty, t.j. takej zásielky, ktorej hodnota tovaru bez prepravných poplatkov nepresahuje 150 EUR. Ak hodnota zásielky nepresahuje 22 EUR, sú oslobodené aj od DPH.

  C. Tovar v zásielkach zasielaných jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe

  Sú to zásielky zasielané príležitostne a bezplatne z tretích krajín jednou fyzickou osobou druhej fyzickej osobe, ktoré obsahujú tovar neobchodnej povahy určený výlučne na osobné použitie príjemcu alebo jeho rodiny, a ktorý svojou povahou alebo množstvom nenaznačuje žiadny obchodný záujem. Zásielku s tovarom neobchodnej povahy, ktorej hodnota samotného tovaru bez poplatkov nepresahuje 45 EUR, je možné oslobodiť od cla a DPH.

  Viac informácií: https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/koronavirus-opatrenia

   

 • Neaktualizovanie zoznamov (počas pandémie) daňových dlžníkov a platiteľov DPH, ktorý porušili svoje povinnosti.

  Ak v období pandémie daňovník nezaplatí daň alebo nastanú dôvody na zrušenie registrácie DPH, nebude uverejňovaný v zoznamoch finančnej správy, čo by mohlo skomplikovať jeho postavenie pri žiadosti o úver, či dotáciu. Nezaplatená daň splatná počas platnosti opatrení sa zase nebude považovať za daňový nedoplatok, ak ju subjekt zaplatí do mesiaca po skončení pandémie. Nedochádza tým automaticky k posunutiu lehôt splatností jednotlivých daní (priamych aj nepriamych daní) a ak subjekt nezaplatí daň načas bude mú vyrubený úrok z omeškania. Umožňuje sa  mu však v období pandémie čerpať tie výhody z osobitných predpisov, na ktoré by subjekt inak nemal nárok z dôvodu, že má daňový nedoplatok (napr. skoršie vrátenie nadmerného odpočtu, alebo status schváleného hospodárskeho subjektu).
   
 • Osobitná úprava k zverejňovaniu v niektorých zoznamoch týkajúcich sa dane z pridanej hodnoty.

  Ak v období pandémie nastanú dôvody na zrušenie registrácie platiteľa DPH (napr. platiteľ opakovane nesplní povinnosť podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, opakovane nezaplatí daň),  počas obdobia pandémie nebude tento platiteľ zverejnený v príslušnom zozname, ak si tieto povinnosti dodatočne splní najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po skončení pandémie. Ak tak neurobí, bude zverejnený v zozname platiteľov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie na DPH, po skončení pandémie.
   
 • Niektoré podmienky vrátenia nadmerného odpočtu.

  Ak platiteľovi, ktorý mal nárok na uplatnenie skoršieho vrátenia nadmerného odpočtu DPH,  počas obdobia pandémie vznikol colný nedoplatok alebo nedoplatok na povinných odvodoch poistného, tento nedoplatok nebude prekážkou  pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu, ak nedoplatok platiteľ zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
   
 • Uplatnenie zvýhodnenej sadzby dane.

  Daňové subjekty môžu uplatniť zvýhodnenú sadzbu spotrebnej dane na minerálny olej s požadovaným objemom biogénnej látky, pričom potvrdenie o pôvode tejto biogénnej látky nemusia počas obdobia pandémie predložiť súčasne s daňovým priznaním za príslušné zdaňovacie obdobie. Vzhľadom k tomu, že získanie tohto dokumentu môže byť v období pandémie problematické, daňové subjekty môžu toto potvrdenie predložiť najneskôr do jedného kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie, a to osobitne za každé zdaňovacie obdobie. Nesplnenie tejto povinnosti v stanovenej lehote po uplynutí obdobia pandémie bude postihované podľa zákona.
   
 • Prerušenie daňových kontrol a daňových konaní na žiadosť daňových subjektov.


  Daňové kontroly a daňové konania, ktoré sa začali pred obdobím pandémie alebo počas tohto obdobia, sa budú prerušovať v prípade, ak daňový subjekt podá žiadosť o ich prerušenie. Takúto žiadosť je možné podať e-mailom alebo telefonicky, o čom správca dane spíše úradný záznam. Finančná správa bude s daňovými subjektmi komunikovať a bude maximálne súčinná, aby boli daňové subjekty o všetkom dostatočne informované.

  V daňových kontrolách a daňových konaniach, ktoré začali počas obdobia pandémie a ktoré boli doteraz zo zákona prerušené, sa bude pokračovať a prerušiť ich bude možné, len ak daňový subjekt podá žiadosť o ich prerušenie.

  Daňové kontroly a daňové konania, ktoré už boli na žiadosť daňového subjektu prerušené alebo boli prerušené napr. z dôvodu medzinárodného dožiadania a ešte nepominuli dôvody tohto prerušenia, zostávajú naďalej prerušené.

 • Odloženie daňových exekúcií

  Všetky daňové exekúcie sa zo zákona odložia. Všetky úkony, ktoré boli v týchto daňových exekúciách už vykonané zostávajú v platnosti. Správca dane postupuje v zmysle základných zásad správy daní v úzkej súčinnosti s daňovým subjektom. Pokiaľ ide o úroky z omeškania, ministerstvo financií v súčasnosti pracuje a analyzuje možnosti riešenia otázok týkajúcich sa sankcií.
   
 • Odloženie vymáhania nedoplatkov v colnom exekučnom konaní

  Počas obdobia pandémie sa všetky vymáhania nedoplatkov v colnom exekučnom konaní odložia. Všetky úkony, ktoré už boli v týchto konaniach vykonané, zostávajú v platnosti. Po skončení obdobia pandémie sa bude v začatom konaní ďalej pokračovať.
   
 • Zánik zodpovednosti za colný priestupok alebo colný delikt

  Colného deliktu alebo colného priestupku sa dopustí aj taký subjekt, ktorý nedodrží podmienky týkajúce sa tovaru prepusteného do konkrétneho colného režimu, dočasne uskladneného alebo zaisteného tovaru, za čo mu hrozí  sankcia, a to pokuta alebo prepadnutie tovaru alebo veci. Pri colnom delikte môže colný úrad uložiť pokutu až do výšky 99 581,75 eur a pri colnom priestupku do výšky 3 319,39 eur. Ak však dotknutý subjekt preukáže colnému úradu, že k nedodržaniu podmienok došlo výlučne v dôsledku pandémie, colný úrad nepristúpi k vyrubeniu sankcie.
   
 • Vylúčenie negatívneho dôsledku nezaplatenia nákladov súvisiacich s presadzovaním práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

  Prípadné omeškanie zo strany subjektu, ktorému colné orgány poskytujú ochranu jeho práv duševného vlastníctva, so zaplatením nákladov, ktoré colnému úradu pri tom vznikli, nebude vo vymedzenom období (do konca kalendárneho mesiaca po skončení pandémie) dôvodom na zrušenie predmetnej ochrany. Insolventnému subjektu bude aj naďalej poskytovaná ochrana jeho práv duševného vlastníctva. Dlžné náklady však bude musieť uhradiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý bude nasledovať po skončení pandémie.
   
 • Odpustenie zmeškania lehoty zo zákona bez žiadosti, t. j. bez poplatku a potreby vydania rozhodnutia, okrem podania daňového priznania, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu a okrem platenia daní a preddavkov na daň.
   

  V prípade, ak by daňové subjekty nestihli počas obdobia pandémie splniť svoju povinnosť administratívneho charakteru alebo oznamovaciu povinnosť, nebudú za to sankcionované, ak túto povinnosť splnia dodatočne, do jedného kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie. Automatické odpustenie zmeškania lehoty sa vzťahuje aj na podávanie opravných prostriedkov.

  Finančná správa už dnes usmerňuje svoje úrady tak, aby daňovým subjektom, ktorí sú akokoľvek postihnutí krízou spôsobenou šírením koronavírusu, vychádzali čo najviac v ústrety – napríklad predlžovaním lehôt pri zasielaní dokumentov súhlasmi so žiadosťami o odpustenie zmeškania lehoty a pod. Dôležitá je vzájomná komunikácia s príslušným orgánom finančnej správy.

 • Odňatie povolenia a vyradenie z evidencie

  Správca dane bude mať v oblasti spotrebných daní možnosť v období pandémie upustiť od odňatia povolenia (napr. povolenie na prevádzkovanie daňového skladu, povolenie na distribúciu pohonných látok,  povolenie na predaj tabakovej suroviny, povolenie na prevádzkovanie daňového skladu na výrobu výživových doplnkov a pod.), prípadne vyradenia z evidencie (napr. z evidencie prevádzkovateľov daňových skladov, z evidencie distribútorov pohonných látok a pod.) na základe objektívnych dôvodov súvisiacich s pandémiou (napr. v prípade nedoplatkov na povinných odvodoch poistného počas obdobia pandémie).
   
 • Spôsob doručovania rozhodnutí vydaných podľa colných predpisov

  Ak sa v období pandémie budú rozhodnutia, ktoré príslušné orgány/colné orgány vydali podľa platných colných predpisov, doručovať prostredníctvom pošty, pri ich doručení sa príslušné orgány/colné orgány budú riadiť aktuálnymi podmienkami doručovania poštových zásielok, ktoré stanovila pošta.
   
 • Prítomnosť zamestnanca colného úradu

  Ak colný úrad v období pandémie nebude schopný zabezpečiť prítomnosť svojho zamestnanca podľa zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov napr. z dôvodu izolácie zamestnancov, určí náhradný postup výkonu daňového dozoru.
   
 • Usmernenie OECD k pravidlám medzinárodného zdaňovania v súvislosti s COVID -19

  Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vydala 3. apríla 2020 usmernenie k potenciálnym vplyvom pandémie Covid-19 na pravidlá medzinárodného zdaňovania v súvislosti s cezhraničnými situáciami. Usmernenie sa zameriava na riešenie situácií, kedy cezhraniční pracovníci (zamestnanci) alebo fyzické osoby nie sú schopní fyzicky vykonávať svoje pracovné povinnosti v štáte, v ktorom obvykle svoje zamestnanie vykonávajú a na obavy súvisiace s možným vznikom stálej prevádzkarne, zmenou daňovej rezidencie právnických a fyzických osôb, ako aj problematikou zdaňovania cezhraničných pracovníkov (zamestnancov).

  Viac informácií sa dozviete na:
  https://www.finance.gov.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/dane-z-prijmu/zmluvy-zamedzeni-dvojiteho-zdanenia/zmluvy-zamedzeni-dvojiteho-zdanenia/


Finančný trh:
 

 • Poskytnutie pomoci Ministerstva financií SR pre mikropodniky a malé a stredné podniky formou záruk za úvery a bonifikácie úrokov k úverom.


  Podnikatelia môžu žiadať o zvýhodnené úvery zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB). Finančná pomoc bude poskytovaná vo forme záruky za úver a úhrady úrokov z úveru. Od pondelka 27. apríla 2020 spúšťa špeciálny projekt na pomoc podnikateľom aj Eximbanka (EXIM).

  Prijímateľmi finančnej pomoci budú malé a stredné podniky (MSP), ale aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Cieľom je, aby mohli získať dostatočné finančné prostriedky na to, aby prekonali náročné obdobie pandémie. Na získanie bezúročného úveru musia podnikatelia splniť viacero podmienok. Minimálne jeden rok udržať svoju podnikateľskú činnosť, udržať zamestnanosť a na konci obdobia nesmú mať dlhy na sociálnych a zdravotných odvodoch.

  SZRB a Eximbanka upozorňujú, že v prvých fázach budú schvaľovať žiadosti najmä podnikateľom, ktorí najviac doplatili na pandémiu a museli zatvoriť svoje prevádzky. Podnikatelia budú svoju situáciu deklarovať v čestnom vyhlásení. Banky plánujú poskytnúť úvery v celkovej hodnote približne 50 miliónov eur.
   
  Základné podmienky SZRB a EXIM:

  • výška úveru nesmie presiahnuť 50 % obratu za rok 2019,
  • MSP musí vykonávať činnosť minimálne jedno resp. dve účtovné obdobia,
  • SZRB bude poskytovať úvery od 10.000 € do 350.000 € a Eximbanka od 100.000 € do 500.000 €,
  • doba splatnosti úveru 3 roky,
  • odklad splácania istiny a úrokov bude 1 rok, pričom úver sa bude splácať počas zostávajúcich 24 mesiacov,
  • výška individuálnej záruky 80 % zostatku istiny úveru,
  • úroková sadzba úveru bude 4,00 % p. a. ako pevne fixovaná sadzba na celé obdobie splatnosti úveru,
  • bonifikovať sa bude celá úroková sadzba (pôjde teda o bezúročný úver, za splnenia podmienok),
  • bonifikácia úroku sa začne vyplácať až po uplynutí ročného odkladu úveru, ak MSP:
   1. 1. počas tohto ročného odkladu úveru udrží zamestnanosť,
   2. 2. po uplynutí ročného odkladu nebude mať žiadne záväzky po lehote splatnosti viac ako 1 mesiac na sociálnych a zdravotných odvodoch,

    Viac informácií: https://www.szrb.sk/sk/novinky/span-classtext-redprevadzkovy-uver-podnikatek-2020span/
  • Mimoriadne oprávnenia Národnej banky Slovenska pre prípad, že jej budú okolnosti súvisiace s obdobím pandémie brániť v riadnom plnení povinností  vyžadovaných osobitnými predpismi.


  Rozpočtové pravidlá:
   

  • Posunutie zákonných lehôt pri miestnych daniach a poplatku a poplatku za rozvoj a použitie príjmu z miestneho poplatku. 

   V oblasti miestnych daní sa posúva lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľností pri dražbe a dedení nehnuteľnosti a tiež pri dani za psa o obdobie trvania pandémie. Rovnako sa posúva lehota na splnenie oznamovacej povinnosti k poplatku za komunálne odpady a k miestnemu poplatku za rozvoj. Termín vzniku alebo zániku daňovej, resp. poplatkovej povinnosti sa neposúva.

   Zavádza sa možnosť pre obce do konca roka 2020 použiť príjmy z miestneho poplatku za rozvoj rozhodnutím zastupiteľstva na krytie bežných výdavkov obce.
    
  • V období pandémie sa umožňuje poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu všetkými poskytovateľmi podľa poslednej aktualizácie zoznamu daňových a colných dlžníkov pred obdobím pandémie.
    
  • V súvislosti s pandémiou sa v roku 2020 na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia vytvára legislatívny priestor pre vládu na prevzatie úveru aj nad rámec splnomocnenia ustanoveného v zákone o štátnom rozpočte.
    
  • Umožňuje sa z dôvodu pandémie posunúť lehotu na použitie bežných výdavkov štátneho rozpočtu z minulého roku z 31.3. 2020 do dvoch mesiacov po skončení obdobia pandémie.
    
  • Počas obdobia pandémie sa umožňuje uvoľniť reguláciu poskytovania preddavkov z verejných prostriedkov.
    
  • Umožňuje sa v období pandémie prerušiť všetky správne konania vo vzťahu k porušeniu finančnej disciplíny.
    
  • V období pandémie sa umožňuje  pre obce, ktoré hospodária v rozpočtovom provizóriu (prekročiť mesačný limit 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka s cieľom umožniť financovanie mimoriadnych výdavkov; poskytovanie dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti podľa vlastných VZN).
    
  • V období pandémie až do konca roka 2021 sa umožňuje subjektom územnej samosprávy na základe rozhodnutia svojho zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov aj prostriedky rezervného fondu, prípadne svoje kapitálové príjmy alebo prostriedky získané z návratných zdrojov financovania. Cieľom opatrenia je možnosť využiť všetky disponibilné zdroje samospráv na úhradu výdavkov v súvislosti s pandémiou a súčasne riešiť predpokladaný negatívny dopad pandémie na daňové príjmy samospráv, najmä príjmy z DPFO.
    
  • Počas trvania pandémie sa umožňuje obciam, ktoré hospodária v ozdravnom režime alebo nútenej správe použiť na úhradu výdavkov vyvolaných pandémiou prostriedky aj nad rámec výdavkov ozdravného, resp. krízového rozpočtu.
    
  • V roku 2020 sa umožňuje obciam a vyšším územným celkom vykonávať zmeny rozpočtu, ktorými sa zvýši schodok aj po 31. auguste.
    
  • Počas trvania pandémie sa upúšťa zo strany subjektov územnej samosprávy dodržiavať lehoty (pri poskytovaní údajov do rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS.SAM rozpočet; dodržať lehoty spojené s vypracovaním a schválením svojich záverečných účtov a overovaním účtovnej závierky; dodržiavať lehoty ustanovené zákonom počas trvania ozdravného režimu alebo nútenej správy).
    


  Banková oblasť
   

  • Bezodplatný odklad splátok až o deväť mesiacov.

   O odklad splátok úveru môže dlžník požiadať svoju banku alebo nebankovú spoločnosť elektronicky, poštou alebo osobne na pobočke. Dlžník môže banku požiadať o odklad splátok na 1 až 9 mesiacov.

   O odklad splátok môže dlžník požiadať iba počas trvania pandémie a to aj na úverové zmluvy uzavreté po jej vyhlásení. Samotný odklad splátok potom platí až do jeho uplynutia, a to aj v prípade, ak obdobie pandémie skončí skôr.

   Takúto žiadosť môžete počas trvania pandémie podať na jeden úver iba raz.

   Úver sa počas odkladu splátok aj naďalej úročí. Takže úroky za mesiace, kedy máte odložené splátky bude treba neskôr doplatiť. Na spôsobe doplatenia úrokov sa s bankou môžete dohodnúť.

   Ak je súčasťou splátky úveru aj platba za poistenie dojednané k úveru, poistné budete musieť platiť aj počas odkladu splátok v prípade, ak vám povinnosť platiť za poistenie trvá aj počas tohto odkladu. Veriteľ Vás bude informovať o ďalšom postupe.

   V prípade, že máte úver od „nebankovky“, spoločnosti splátkového predaja alebo máte ako spotrebiteľ finančný lízing, odklad splátok je najviac 3 mesiace. Pred skončení tejto lehoty môžete požiadať o ďalšie predĺženie (maximálne o ďalšie tri mesiace).

   Odklad splátok  nebude mať negatívny dopad na váš záznam v registri úverov.

   Ak máte k hypotéke alebo úveru na bývanie poskytnutý štátny príspevok, štátny príspevok pre mladých alebo štátny príspevok pre mladomanželov, nárok na jeho vyplácanie Vám z dôvodu odkladu splátok nezaniká, a lehota na jeho poskytovanie sa predlžuje o obdobie odkladu splátok.

   Banka, „nebankovka“, spoločnosť splátkového predaja ani „lízingovka“ nesmie za odklad splátok od Vás pýtať žiadny poplatok. Odklad je zadarmo.

   Ak ste už požiadali o odklad splátok pred účinnosťou týchto opatrení a banka Vám povolí odklad splátok na základe žiadosti podľa týchto nových opatrení, starý odklad splátok banka zruší a Váš nový odklad sa riadi pravidlami podľa nových opatrení.

    
  • Banky musia klienta informovať o všetkých podmienkach pri odklade splátok.

   Ide o údaje o úročení úveru počas obdobia odkladu splátok, o výške úrokov, či informácie o postupe po skončení odkladu. Cieľom je, aby si dlžník nemyslel, že s dokladom splátok nie sú spojené žiadne povinnosti, resp. že odklad splátok znamená ich odpustenie.

    
  • Zvýšenie limitov pri bezkontaktných platbách z 20 € na 50 €

   Cieľom je znížiť potrebu fyzického zadávania osobného identifikačného čísla (PIN) pri platbách platobnými prostriedkami a tak znižovať riziko nákazy a zrýchliť vybavovanie platieb za tovary a služby.

   Toto zvýšenie sa netýka samoobslužných terminálov ako sú napr. samoobslužné čerpacie stanice alebo výdajné automaty na tovar, prípadne parkovacie automaty. Pri samoobslužných pokladniach, ktoré sú súčasťou obchodných prevádzok však bude možné zaplatiť bezkontaktne až do výšky 50,- EUR bez potreby zadania PIN-u.


  NAJČASTEJŠIE OTÁZKY: 


  Kto môže žiadať o odklad splátok a pre aké úvery?


  O odklad splátok môže požiadať spotrebiteľ a malý a stredný podnikateľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba nepodnikateľ, ktorý môže požiadať o odklad splátok spotrebiteľského úveru a úveru na bývanie. Ide teda o hypotéku a tiež všetky druhy spotrebiteľských úverov, medzi ktoré patrí aj finančný lízing a úver poskytnutý spotrebiteľovi spoločnosťou splátkového predaja.

  Podnikateľom, ktorý môže požiadať o odklad splácania úveru, je malý a stredný podnik, teda podnik s menej ako 250 zamestnancami a s ročným obratom maximálne 50 miliónov EUR alebo celkovou ročnou súvahou maximálne 43 miliónov EUR. Do tejto kategórie patria aj fyzické osoby – podnikatelia, teda najmä živnostníci (SZČO – samostatne zárobkovo činná osoba) a rovnako aj jednoosobové spoločnosti.

  Spotrebitelia a podnikatelia nemôžu podľa zákona žiadať o odklad splácania povoleného prečerpania na bežnom účte (kontokorentný úver) a úverového rámca poskytnutého prostredníctvom platobnej karty (kreditné karty).


  Splátku mám k poslednému dňu v mesiaci. Za marec (31. marca 2020) som už splátku nevedel zaplatiť, pretože nás podnik nechal doma. Môžem požiadať o odklad splátok?

  Áno. Cieľom zákona je zmierniť dopady pandémie. Jej následky začali už pred dňom účinnosti zákona (09. apríla 2020). Preto zákon myslí aj na možnosť, že ste už nemohli zaplatiť jednu splátku. Ku dňu podania žiadosti by ste nemali byť v omeškaní so splátkami úveru, o splácanie odkladu ktorého žiadate, viac ako 30 dní. Ak ste teda nezaplatili len poslednú splátku 31. marca 2020, podajte žiadosť o odklad splátok, banka Vám ho povolí a odklad sa začne počítať od splatnosti poslednej nezaplatenej splátky. Teda od 31. marca 2020 až na 9 mesiacov, do 31. decembra 2020.


  Mám okrem hypotéky aj spotrebiteľský úver v inej spoločnosti. Dostal som sa pre pandémiu do zlej situácie a musel som si vybrať, čo zaplatím. Zaplatil som splátku hypotéky, ale splátku spotrebiteľského úveru som nemal z čoho zaplatiť. Povolí mi banka odklad splátok aj keď som v omeškaní so spotrebiteľským úverom?

  Zákon myslí aj na takéto možnosti. Ak máte zaplatené splátky úveru na bývanie (hypotéka) a nezaplatené splátky spotrebiteľského úveru máte u iného veriteľa ako u vašej banky, banka Vám odklad splátok úveru na bývanie povolí až na 9 mesiacov od splatnosti splátky nasledujúcej po dni podania žiadosti. Ak je Vaša finančná situácia ovplyvnená pandémiou natoľko, že máte problém splácať spotrebiteľský úver, je vhodné požiadať aj o odklad jeho splácania. Ak ste v omeškaní len s poslednou splátkou, a jej splatnosť nebola neskôr ako 30 dní pred tým, ako podáte žiadosť o odklad splácania tohto spotrebiteľského úveru, veriteľ Vám povolí aj odklad tohto úveru až na 9 mesiacov.

  Ak je veriteľom „nebankovka“, odklad môže byť 3 resp. 6 mesiacov. V  prípade odkladu na 3 mesiace môžete tento pred jeho vypršaním predĺžiť o ďalšie maximálne 3 mesiace. To, že chcete odklad predĺžiť, musíte oznámiť veriteľovi pred uplynutím doby prvého odkladu oznámením, v ktorom uvediete číslo zmluvy a obdobie na aké chcete odklad predĺžiť (1 až 3 mesiace).


  Mám u banky hypotéku a spotrebiteľský úver. Obidva som nemohol v marci splácať, lebo zamestnávateľ prerušil výrobu. Môžem požiadať o odklad splátok na tieto úvery?

  Áno. Dlžník, teda klient banky alebo aj nebankového poskytovateľa úverov (nebankovka), môže požiadať o odklad splátok pre akýkoľvek úver a to aj viacerých úverov u toho istého veriteľa.

  Ak ste v omeškaní so splácaním týchto úverov, je potrebné vedieť, kedy ste splátky nezaplatili. Zákon chráni dlžníka aj v prípade, ak negatívny dopad pandémie nastal ešte pred jeho dňom účinnosti (09. apríla 2020). Ak podáte žiadosť o odklad splátok viacerých úverov napríklad 15. apríla 2020, veriteľ bude posudzovať, či ste 30 dní pred podaním žiadosti neboli v omeškaní s ich splácaním, teda od 15. marca 2020. Ak ste mali poslednú splátku napr. 20. marca 2020 a túto nezaplatili, veriteľ Vám odklad povolí od dátumu splatnosti poslednej splátky, teda od 20. marca 2020.

  Ak ste v omeškaní so splátkou pred 15. marca 2020 veriteľ nemusí, ale môže odklad splácania úveru povoliť.

  Ak máte u jedného veriteľa viac úverov a aspoň jeden z nich ste nesplácali aj pred pandémiou, presnejšie boli ste v omeškaní so splátkou úveru aspoň vo výške 100,- EUR viac ako 30 dní pred 29. februárom 2020, veriteľ vám nemusí povoliť odklad splátok žiadneho z úverov. Vždy však platí, že odklad povoliť môže. Bude však skúmať, prečo ste boli v omeškaní pred 29. februárom 2020. Zákon totiž slúži na ochranu dlžníkov, ktorých negatívne zasiahla pandémia ochorenia COVID-19.


  Dotkne sa odklad splátok negatívne môjho záznamu v úverovom registri?

  Nie. Zákon síce nezbavuje veriteľa povinnosti poskytovať údaje do úverového registra, avšak  odklad splátok podľa tohto zákona sa v každom prípade na účely úverového registra nesmie považovať za omeškanie splátky úveru.


  Čo ak som banku už o odklad splácania úveru požiadal a tá mi ho schválila pred účinnosťou zákona o odklade splátok?

  Ak ste už banku alebo „nebankovku“ o odklad splátok úveru požiadali a tá Vám ho aj povolila pred tým, ako nadobudol tento zákon, umožňujúci odklad splátok účinnosť (pred 9. aprílom 2020), môžete požiadať o odklad splátok úveru nanovo podľa tohto zákona. Platí pritom, že banka alebo nebankovka pôvodný odklad zruší a povolí nový odklad. Obdobie odkladu sa počíta od prvej splatnej splátky, ktorá bola odložená pôvodným odkladom.

  Ak ste teda požiadali o odklad 10. marca 2020 a veriteľ Vám odklad povolil od splátky splatnej 20. marca 2020, môžete požiadať podľa tohto zákona o nový odklad, pričom veriteľ Vám odklad povolí s tým, že obdobie odkladu bude plynúť od pôvodného začiatku odkladu, teda od 20. marca 2020 na Vami stanovené obdobie, teda maximálne 9 mesiacov pre bankové úvery alebo maximálne 3 + 3 mesiace pre úvery poskytnuté "nebankovkami."
   


  Oblasť majetkového práva
   


  Postup pri výkone finančnej kontroly