Školenia a školiace materiály pre prácu s centrálnym konsolidačným systémom MF SR

Dňa 10.2.2016 bola zverejnená aktualizovaná príručka pre prácu s výkazníctvom CKS, určenú pre konsolidátorov. 

Dňa 28.12.2015 boli zverejnené aktualizované príručky pre prácu s portálom CKS (pre importéra konsolidačného balíka ako aj správcu konsolidovaného celku). Zmeny boli vyvolané úpravou Konsolidačného balíka pre rok 2015.

Dňa 3.3.2014 bol aktualizovaný postup pre predkladanie dokumentov podľa § 23 zákona o účtovníctve - dokumenty určené pre Register účtovných závierok. Samostatne je vydaný postup pre štátne rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky zapojené do Centrálneho konsolidačného systému.

Druhý postup je určený pre verejné vysoké školy, Sociálnu poisťovňu, Fond národného majetku, Slovenský pozemkový fondy a ostatné subjekty verejnej správy zapojené do Centrálneho konsolidačného systému.  

Školenia pre systém CKS nájdete na:

http://uctovnictvo.ccv.upjs.sk/