Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

2018

Kultúra

Revízia výdavkov na kultúru v objeme 0,54 % HDP (434,9 mil. eur, odhad mandátu) preskúma verejné výdavky na kultúrnu politiku vrátane výdavkov pridružených organizácií rezortu. Cieľom revízie je zhodnotiť efektivitu týchto výdavkov s dôrazom na dosahovanie lepších výsledkov.

Výstupy

Záverečná správa / Final report
Priebežná správa / Interim report
Mandát

 

 Ohrozené skupiny

Revízia posúdi verejné výdavky s dopadom na sociálne začleňovanie skupín ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Zameria sa na efektivitu súčasných politík ochrany a začleňovania, preskúma súčasné nastavenie zberu dát, pomenuje príklady dobrej praxe a preskúma možnosti ich systematického zavedenia. 

Výstupy

Záverečná správa / Final report
Priebežná správa / Interim report
Mandát

 

Pôdohospodárstvo

Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka v objeme 1,9 % HDP (1,8 mld. eur) preskúma výdavky na pôdohospodársku politiku a podporu rozvoja vidieka, vrátane výdavkov pridružených organizácií rezortu a najväčších podnikov v jeho manažérskej kompetencii. Cieľom revízie je zhodnotiť efektivitu výdavkov MPRV SR s dôrazom na dosahovanie lepších výsledkov. 

Výstupy

Záverečná správa / Final report
Priebežná správa / Interim report
Mandát

 

Zamestnanosť a mzdy vo verejnej správe

Predmetom revízie vo výške približne 3,3 mld. eur (4,1% HDP, 9,8% výdavkov verejnej správy ) bude zamestnanosť a odmeňovanie v štátnej a verejnej správe, okrem zamestnancov podľa osobitných zákonov a zamestnancov v sektoroch zdravotníctva a školstva. Celkovo sa bude revízia týkať odmeňovania viac ako 234 tisíc zamestnancov, pričom jej základným cieľom bude identifikovať opatrenia vedúce k zvýšeniu efektivity využívania ľudských zdrojov. 

Výstupy

Záverečná správa / Final report
Priebežná správa / Interim report
Mandát
Doplňujúce analýzy

 

Zdravotníctvo II.

Druhá revízia výdavkov na zdravotníctvo sa zameria na hľadanie najlepších možností ako  zlepšiť zdravie pacientov zvyšovaním efektívnosti pri dostupných zdrojoch. Dôraz bude klásť na hľadanie opatrení pre rast hodnoty v zdravotníctve, súčasne bude pokračovať v znižovaní neefektívnych výdavkov. Revízia zavedie financovanie na základe určenia celkových potrebných výdavkov v zdravotníctve, zlepší sledovanie výsledkov a zber dát. Rast výdavkov na zdravotníctvo vyšší než tempom inflácie bude podmienený preukázaním pozitívneho vplyvu na výsledky. Okrem toho sú hlavnými predpokladmi rýchlejšieho rastu zastavenie zadlžovania nemocníc, zmena platového automatu zdravotníckych pracovníkov, preskripčné limity, a plná funkčnosť DRG a eZdravia. Hlavným výsledkovým cieľom zostáva do roku 2020 znížiť úmrtnosť odvrátiteľnú systémom zdravotnej starostlivosti na úroveň priemeru krajín V4 pri výdavkoch v zdravotníctve rastúcich tempom inflácie.

Výstupy

Záverečná správa / Final report
Priebežná správa / Interim report
Mandát