O ÚHP

Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR hodnotí efektivitu verejných výdavkov a podporuje prijímanie rozhodnutí vyplývajúcich z analýzy dát s cieľom zlepšiť výsledky slovenského verejného sektora. Jeho hlavnými nástrojmi sú revízie verejných výdavkov a hodnotenia investičných projektov.

Útvar hodnoty za peniaze je gestorom metodiky revízie výdavkov a zabezpečuje štandardizáciu výstupov hodnotenia efektívnosti verejných výdavkov naprieč ministerstvami. Samotné hodnotenie plnenia navrhnutých opatrení vykonáva Implementačná jednotka Úradu vlády SR. Útvar hodnoty za peniaze plní úlohy v úzkej spolupráci s Inštitútom finančnej politiky, sekciou rozpočtovej politiky MF SR a inými analytickými jednotkami.