O ÚHP

Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) zastrešuje aktivity Ministerstva financií, ktoré podporujú prijímanie dobrých rozhodnutí vo verejnom záujme a zlepšujú tak výsledky slovenského verejného sektora. Ide najmä o reformu pravidiel, nastavenie procesovposilnenie inštitúcií. Hlavným výstupmi ÚHP sú revízie verejných výdavkov a ad-hoc analýzy.

Útvar hodnoty za peniaze je gestorom metodiky revízie výdavkov, zabezpečuje štandardizáciu výstupov hodnotenia efektívnosti verejných výdavkov naprieč ministerstvami a vykonáva samotné hodnotenie. Plní úlohy v úzkej spolupráci s Inštitútom finančnej politiky, sekciou rozpočtovej politiky MF SR a inými analytickými jednotkami.