Implementačné plány

Vláda SR spustila projekt Hodnota za peniaze, v rámci ktorého plánuje zreformovať pravidlá, nastaviť procesy a posilniť inštitúcie, ktoré podporia prijímanie dobrých rozhodnutí vo verejnom záujme a významne zvýšia hodnotu za peniaze v slovenskom verejnom sektore.

Jedným z nástrojov Hodnoty za peniaze je kompletná revízia väčšiny verejných výdavkov. V roku 2016 prebehla revízia zameraná na zdravotníctvo, dopravu a informatizáciu verejnej správy. Následne, v roku 2017, sa zamerala na vzdelávanie, politiky trhu práce a sociálne politiky a životné prostredie. Revízie výdavkov hodnotia účinnosť a efektívnosť výdavkov a identifikujú opatrenia, ktoré zvýšia hodnotu za peniaze z verejných financií, čím umožnia fiškálnu úsporu, lepšie verejné služby pre občanov (výsledky) a/alebo presun financií na priority vlády. Navrhujú opatrenia udržateľným spôsobom.

Implementácia opatrení definovaných v Revíziách výdavkov je druhou fázou, sa realizuje v rokoch 2017 – 2020. Správne nastavenie merateľných ukazovateľov a definovanie východiskovej a cieľovej hodnoty predstavuje základ pre štvrťročný odpočet plnenia opatrení.

Implementačný plán 2018 implementuje definované opatrenia rýchlejšie, flexibilnejšie a transparentne. Zároveň stanovuje spôsob vykazovania plnenia opatrení revízie výdavkov pre implementujúce inštitúcie a napomáha dosahovať výsledky napĺňaním stanovených cieľov revízie výdavkov.

 

Implementačné plány 2019

 

Implementačné plány 2018