Opatrenie MF SR č. 375-2010 Z.z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2011

375/2010 Z.z.  
 
OPATRENIE
 Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 16. septembra 2010
 
 o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2011
 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2011 je 10 % z ročného vkladu, najviac v sume 66,39 eura.

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

 

Ivan Mikloš v. r.