Opatrenie MF SR č. 360-2009 Z.z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2010

360/2009 Z.z.  
 
OPATRENIE
 Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 9. septembra 2009
 
o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2010


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov ustanovuje:

  § 1 

 Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2010 je 12,5 % z ročného vkladu, najviac v sume 66,39 eura.

§ 2

 Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010. 

 

 

Ján Počiatek v. r.