Opatrenie MF SR č. 296-2011 Z.z. o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2012

296/2011 Z.z.  
 
OPATRENIE
 Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 5. septembra 2011
 
 o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2012
 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1 

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2012 je 10 % z ročného vkladu, najviac v sume 66,39 eura. 

§ 2 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

 

Ivan Mikloš v.r