Vnútorný audit

  • Etický kódex pre výkon vnútorného auditu
  • Metodické usmernenie k vypracovaniu štatútu vnútorného auditu
  • Metodické usmernenie k postupom pre vnútorný audit