Finančná kontrola

  • Metodické usmernenie k finančnej kontrole
  • Ústredná evidencia žiadostí o predbežné prerokovanie uplatneného nároku na náhradu škody podľa zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Nákladovo–výnosová analýza v procese plánovania auditov/ kontrol verejných prostriedkov
  • Metodická pomôcka k zásadám overenia a hodnotenia inventarizácie majetku štátu, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov vládnym auditom a následnou finančnou kontroly v rozpočtových organizáciách kapitoly príslušného ministerstva
  • Metodické usmernenie k posudzovaniu nedostatkov zistených pri overovaní zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom