Účtovníctvo pre Fond národného majetku

Opatrenie Ministerstva financií SR č. 14875/2003-92 z 12. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Fond národného majetku Slovenskej republiky (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2003)

Opatrenie Ministerstva financií SR č. 14880/2003-92 z 12. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Fond národného majetku Slovenskej republiky (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2003)

Opatrenie Ministerstva financií SR z 27. novembra 2008 č. MF/23960/2008-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR č. 14875/2003-92 z 12. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre Fond národného majetku Slovenskej republiky  a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR č. 14880/2003-92 z 12. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Fond národného majetku Slovenskej republiky (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2008)

Opatrenie Ministerstva financií SR z 25. októbra 2011 č. MF/24037/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií SR č. 14880/2003-92 z 12. augusta 2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Fond národného majetku Slovenskej republiky v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/23960/2008-74 (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2011)