Multilaterálny nástroj

Mnohostranný dohovor na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami (Multilateral Instrument – MLI)

Čo je MLI?

MLI je mnohostranným zmluvným nástrojom, ktorý je významnou súčasťou akčného plánu G20/OECD v boji proti narúšaniu (erózii) daňového základu a presunu ziskov („BEPS“). MLI umožňuje efektívne a rýchlo implementovať vybrané opatrenia BEPS do jednotlivých zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v oblasti dane z príjmov bez toho, aby ich bolo potrebné individuálne meniť (napr. prostredníctvom zdĺhavého uzatvárania bilaterálnych protokolov k zmluvám).

 

Ktoré opatrenia z iniciatívy BEPS MLI obsahuje?

 

MLI obsahuje opatrenia v nasledujúcich oblastiach:

(Pozn.: Samotný MLI predstavuje akciu 15 Akčného plánu BEPS, pričom tzv. minimálny štandard, ktorý je nevyhnutné implementovať do pokrytých zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, predstavujú Akcia 6 a Akcia 14).

 

Pozícia Slovenskej republiky k MLI, podpis, ratifikácia a publikácia:

 

Slovenská republika sa rozhodla využiť MLI na zabezpečenie zosúladenia svojich pokrytých zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia prostredníctvom MLI nad rámec minimálneho štandardu, pričom sa stala signatárom MLI dňa 7. júna 2017.   

(aktuálny stav signatárskych štátov MLI spolu s ich národnými pozíciami je možné nájsť na webovom sídle OECD).

Národnú pozíciu Slovenskej republiky k MLI, ktorá bola predložená depozitárovi MLI (OECD) pri uložení ratifikačného nástroja, je možné nájsť tu.

Upozornenie: Ustanovenia notifikované na úpravy prostredníctvom MLI v národnej pozícii SR neznamenajú automaticky materiálne zmeny v notifikovaných zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia. Zvolené ustanovenia na úpravu zo strany SR sa musia stretnúť s finálnou pozíciou druhého zmluvného štátu, ktorú predložil pri uložení svojho vnútroštátneho nástroja o schválení/ratifikácii MLI depozitárovi.

 

Prezident SR ratifikoval MLI dňa 30. júla 2018, pričom ratifikačná listina spolu s finálnou pozíciou SR (zoznamom výhrad a oznámení) k MLI bola uložená u depozitára dňa 20. septembra 2018. 

V nadväznosti na článok 34 ods. 2 MLI, pre Slovenskú republiku MLI nadobudol platnosť 1. januára 2019. Text MLI bol publikovaný v Zbierke zákonov SR prostredníctvom Oznámenia MZV a EZ SR č. 339/2018.

 

K MLI bol vydaný výkladový prostriedok (tzv. Explanatory statement), ktorý je možné nájsť tu.

 

Akékoľvek ďalšie informácie k MLI je možné nájsť na nasledovnom linku OECD:

http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm

 

Keďže MLI modifikuje notifikované dvojstranné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorých je Slovenská republika zmluvnou stranou, v zmysle výhrad a oznámení uplatnených pri ratifikácii, vplyv na jednotlivé zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia v zmysle výhrad a oznámení oboch zmluvných strán sa v záujme zabezpečenia väčšej istoty uverejňujú samostatnými oznámeniami MZV a EZ SR (pozn.: dané oznámenia majú len informatívny charakter).

Aktuálny status k modifikácii relevantných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia uvádzame v tabuľke nižšie:

 

Zmluvný štát

Ratifikácia

Platnosť

Účinnosť

(vplyv na bilaterálnu zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia so SR)

Číslo oznámenia MZV a EZ SR

Poznámka

1.

Austrália

26.09.2018

1.1.2019

1.1.2019

408/2018

 

2.

Francúzsko

26.09.2018

1.1.2019

1.1.2019

405/2018

 

3.

Izrael

13.09.2018

1.1.2019

1.1.2019

414/2018

 

4.

Japonsko

26.09.2018

1.1.2019

1.1.2019

406/2018

 

5.

Litva

11.09.2018

1.1.2019

1.1.2019

407/2018

 

6.

Poľsko

23.01.2018

1.7.2018

1.1.2019

409/2018

 

7.

Rakúsko

22.09.2017

1.7.2018

1.1.2019

410/2018

 

8.

Slovinsko

22.03.2018

1.7.2018

1.1.2019

411/2018

 

9.

Srbsko

5.06.2018

1.10.2018

1.1.2019

413/2018

 

10.

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

29.06.2018

1.10.2018

1.1.2019

412/2018