Tabuľka 8  Prehľad hospodárenia subjektov rozpočtu verejnej správy v metodike ESA 95
( v mil. Sk)
  r-1 r r+1 r+2
Zložky rozpočtu verejnej správy Schv. rozpočet  Návrh rozpočtu
  2004 2005 2006 2007
  Prebytok( )/schodok(-) Prebytok( )/schodok(-) Prebytok( )/schodok(-) Prebytok( )/schodok(-)
A. Štátny rozpočet        
B. Ostat. zložky rozpočtu verej. správy spolu        
z toho : Obce         
             Vyššie územné celky        
             Sociálna poisťovňa        
             Zdravotné poisťovne        
             Štátny fond rozvoja bývania        
             Štátny fond likvidácie jadrovoenerg. zariad. a..         
             Fond národného majetku SR        
             Slovenský pozemkový fond        
             Slovenská konsolidačná, a. s.        
             Verejné vysoké školy        
             Veriteľ, a. s.        
Rozpočet verejnej správy spolu        
Podiel rozpočtu verejnej správy na HDP v %        
HDP v  b. c. v mld Sk