Názov úlohy a zdroj úlohy Zodpovedá Spolupráca Predkladá Termín predloženia
      sa na rokovanie:
      na rokovanie (kalendárny týždeň)
        PV MF vlády SR
JANUÁR          
A.  Úlohy z Plánu práce vlády SR, uznesení vlády SR a inciatívne        
1.   Správa o plnení Národného plánu zavedenia sekcia č. 5 IFP, PV MF, 3 5
      eura v SR   sekcia č. 4, 6 vláda SR    
      (uzn. vlády SR č. 525/2005 B.3.)          
2.   Pravidlá implementácie finančného sekcia č. 5   vláda SR _ _
      mechanizmu EHP a NFM        
       (PPV SR)          
B.  Vnútorné úlohy          
3.   Centralizácia verejného obstarávania - návrh vedúci   PV MF 4 _
       ďalšieho postupu vo väzbe na výsledky analýzy služobného        
       potrieb subjektov, ktoré budú zapojené úradu        
       do systému centrálneho VO          
4.   Štatút DataCentra - úprava vedúci DataCentrum PV MF 4 _
  služobného        
  úradu        
FEBRUÁR          
A.  Úlohy z Plánu práce vlády SR, uznesení vlády SR a inciatívne        
5.   Aktualizácia Koncepcie systému finančného sekcia č. 5   PV MF, 6 8
      riadenia Kohézneho fondu     vláda SR    
      (uzn. vlády SR č. 946/2003)          
B.  Vnútorné úlohy          
6.   Smernica na zabezpečenie štandardizácie vedúci CR SR, PV MF 6 _
       procesov riadenia úrovne služieb v oblasti služobného DataCentrum,      
       riadenia a prevádzky informačných systémov úradu DR SR, Štátna      
       MF SR   pokladnica      
7.   Dohoda o úrovni služieb medzi MF SR a DC vedúci DataCentrum PV MF 6 _
      (Service Level Agreement) - príloha k zmluve služobného        
       medzi MF SR a DC úradu        
8.   Plán verejného obstarávania vedúci odbor fin. úradu, PV MF 7 _
  služobného odbor integr.      
  úradu podpory      
9.   Stratégia budovania informačných systémov vedúci CR SR, PV MF 8 _
      rezortu MF SR - aktualizácia služobného DataCentrum,      
  úradu DR SR, Štátna      
    pokladnica      
10.   Správa o realizácii projektov Phare/Prechodný sekcia č. 5   PV MF 9 _
        fond za rok 2006          
11.   Informácia o poskytnutí ODA rezortom MF SR sekcia č. 5 sekcia č. 3, 4 PV MF 7 _
         v roku 2006          
12.   Kontrola vynakladania verejných prostriedkov sekcia č. 9 organizácie PV MF 8 _
        z hľadiska dodržiavania príslušných   rezortu MF SR      
        ustanovení  zákona o verejnom obstarávaní          
MAREC          
A.  Úlohy z Plánu práce vlády SR, uznesení vlády SR a inciatívne        
13.   Návrh záverečného účtu kapitoly MF SR  vedúci organizácie kapitoly PV MF, 13 15
        za rok 2006 služobného MF SR, Národný vláda SR, Výbor    
  úradu fond NR SR pre fin.,    
      rozpočet a menu    
14.   Návrh východísk rozpočtu verejnej správy sekcia č. 4 IFP, sekcia č. 3, 5, PV MF, 12 13
         na roky 2008 až 2010   ARDAL vláda SR    
15.   Informácia o činnosti Národného fondu sekcia č. 5 PV MF, 10 12
        za rok 2006     vláda SR    
B.  Vnútorné úlohy          
16.   Správa o hodnotení plnenia úloh vyplývajúcich vedúci DataCentrum, PV MF 11 _
         z "Kontraktu uzatvoreného medzi MF SR a služobného VDZ Financie      
         organizáciami DataCentrum a VZD VS úradu VS T. Lomnica      
         Financie T. Lomnica" za rok 2006          
17.   Informácia o plnení príjmov a čerpaní vedúci   PV MF 13 _
        výdavkov úradu MF SR za rok 2006 služobného        
  úradu        
18.   Vyhodnotenie plnenia KZ za rok 2006 vedúci odborová PV MF 13 _
  služobného organizácia      
  úradu        
19.   Vyhodnotenie plnenia "Stratégie riadenia vedúci   PV MF 13 _
         ľudských zdrojov na MF SR na roky služobného        
         2005-2009" úradu        
20.   Vyhodnotenie efektívnosti Systému štátnej sekcia č. 3 Štátna pokladnica, PV MF 10 _
        pokladnice   ARDAL      
21.    Aktualizácia Systému finančného riadenia sekcia č. 5     13 _
         štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu          
         na programové obdobie 2007-2013          
         (uzn. vlády SR č. 835/2006)          
22.   Informácia o výsledkoch overovania účinnosti sekcia č. 9   PV MF 10 _
         riadiacich a kontrolných systémov a overovaní          
         oprávnenosti výdavkov projektov          
         spolufinancovaných z prostriedkov EÚ a          
         z prostriedkov iných nástrojov finančnej          
         pomoci  zo zahraničia za rok 2006          
APRÍL          
A.  Úlohy z Plánu práce vlády SR, uznesení vlády SR a inciatívne        
23.   Návrh štátneho záverečného účtu SR sekcia č. 3 útvary MF SR 26, 4, PV MF, 17 19
        za rok 2006       5, 6, 7, 8, 9, Štátna vláda SR,    
        (PPV SR)   pokladnica, ARDAL, NR SR    
    DataCentrum      
24.   Návrh záverečného účtu kapitoly VPS sekcia č. 4   Výbor NR SR pre _ 17
        za rok 2006     financie, rozpočet a    
      menu; Výbor    
      NR SR pre ľuds    
      práva, národnosti a    
      postavenie žien    
25.   Súhrnná správa o výsledkoch následnej sekcia č. 9 SFK Bratislava, PV MF, 17 19
        finančnej kontroly a vnútorného auditu   Zvolen a Košice, vláda SR    
        na rok 2006   útvar vnút. auditu      
    MF SR      
B.  Vnútorné úlohy          
26.   Stav pripravenosti riadiacich a kontrolných ŠT Palko sekcia č. 5, 9 PV MF 17 _
        systémov za programové obdobie 2007-2013          
        pre štrukturálne fondy, Kohézny fond a EFF          
27.   Kontrola poskytovania a použitia verejných sekcia č. 9 SFK Bratislava, PV MF, 17 _
        prostriedkov na financovanie potrieb    Zvolen, Košice resp.    
         v rezorte Ministerstva vnútra SR     vláda SR    
MÁJ          
A.  Úlohy z Plánu práce vlády SR, uznesení vlády SR a inciatívne        
28.   Návrh rozpočtu kapitoly MF SR na roky vedúci organizácie PV MF, Výbor  22 _
         2008-2010 služobného kapitoly MF SR NR SR pre fin.,    
     úradu   rozpočet a menu    
29.   Koncepcia o sprostredkovaní na finančnom sekcia č. 6  NBS vláda SR 20 24
        trhu, o ochrane účastníkov finančného trhu a          
        o vzdelávaní pri poskytovaní finančných služieb          
        (PPV SR)          
30.   Návrh koncepcie cenovej politiky sekcia č. 7 MH SR, PÚ SR, PV MF, 18 21
    ÚRSO vláda SR    
31.   Správa o poskytnutej štátnej pomoci sekcia č. 8 sekcia č. 4, 7, PV MF 19 21
        za rok 2006     PEM, HSR    
        (PPV SR)     vláda SR    
B.  Vnútorné úlohy          
32.   Správa o plnení príjmov a čerpaní výdavkov vedúci organizácie PV MF 20 _
         kapitoly MF SR za I. štvrťrok 2007 služobného kapitoly MF SR      
     úradu        
33.   Návrh programovej štruktúry kapitoly MF SR vedúci organizácie PV MF 22 _
        na roky 2008-2010 služobného kapitoly MF SR      
  úradu        
34.   Vyhodnotenie efektívnosti Systému štátnej sekcia č. 3 Štátna pokladnica, PV MF 21 _
        pokladnice   ARDAL      
JÚN          
A.  Úlohy z Plánu práce vlády SR, uznesení vlády SR a inciatívne        
35.    Správa o činnosti a.s. Veriteľ za celé obdobie vedúci sekcia č. 4 PV MF, 24 26
          jej existencie služobného   vláda SR    
  úradu        
36.   Správa o stave vymáhania pohľadávok sekcia č. 3   vláda SR _ 26
        Slovenskej republiky voči zahraničiu          
        evidovaných v režime utajovanom za rok 2006          
37.   Správa o fungovaní systému verejnej finančnej sekcia č. 9 SFK Bratislava, PV MF, 26 26
        kontroly SR v roku 2006   Zvolen a Košice, Európska    
    útvar vnút. auditu komisia - GR    
    MF SR      
JÚL          
A.  Úlohy z Plánu práce vlády SR, uznesení vlády SR a inciatívne        
38.   Správa o makroekonomickom prostredí a IFP sekcia č. 4 PV MF, 29 30
         vývoji verejných financií za I. polrok 2007 a      RVVS, HSR,    
         predikcia vývoja do konca roka     vláda SR    
         (PPV SR)          
39.   Návrh rozpočtu verejnej správy sekcia č. 4   RVVS, _ 31
        na roky 2008-2010     vláda SR    
        (PPV SR)     NR SR    
40.   Správa o plnení Národného plánu zavedenia sekcia č. 5 IFP, PV MF, 28 30
         eura v SR   sekcia č. 4, 6 vláda SR    
         (uzn. vlády SR č. 525/2005 B.3.)          
B.  Vnútorné úlohy          
41.   Informácia o výsledkoch overovania účinnosti sekcia č. 9   PV MF 30 _
        riadiacich a kontrolných systémov a overovaní          
        oprávnenosti výdavkov projektov          
        spolufinancovaných z prostriedkov EÚ a          
        z prostriedkov iných nástrojov finančnej          
        pomoci zo zahraničia za I. polrok 2007          
42.   Kontrola poskytovania a použitia verejných sekcia č. 9 SFK Bratislava, PV MF, 29 _
         prostriedkov na financovanie potrieb   Zvolen, Košice resp.    
         v organizáciách Úradu geodézie, kartografie a     vláda SR    
         katastra SR          
AUGUST          
A.  Úlohy z Plánu práce vlády SR, uznesení vlády SR a inciatívne        
43.   Postupy pre audit štrukturálnych fondov, sekcia č. 9     35 36
         Kohézneho fondu a EFF          
B.  Vnútorné úlohy          
44.   Informácia o plnení príjmov a čerpaní vedúci   PV MF 32 _
        výdavkov úradu MF SR za I. polrok 2007 služobného        
  úradu        
45.   Správa o hodnotení plnenia úloh vyplývajúcich vedúci DataCentrum, PV MF 33 _
         z "Kontraktu uzatvoreného medzi MF SR a služobného VDZ Financie      
         organizáciami DataCentrum a VDZ VS úradu VS T. Lomnica      
         Financie T. Lomnica" za I. polrok 2007          
46.   Správa o plnení príjmov a čerpaní výdavkov vedúci organizácie PV MF 33 _
        kapitoly MF SR za I. polrok 2007 služobného kapitoly MF SR,      
  úradu Národný fond      
47.   Vyhodnotenie efektívnosti Systému štátnej sekcia č. 3 Štátna pokladnica, PV MF 34 _
        pokladnice   ARDAL      
SEPTEMBER          
A.  Úlohy z Plánu práce vlády SR, uznesení vlády SR a inciatívne        
48.   Správa o výkone práv akcionára v akciových vedúci   PV MF, 38 39
         spoločnostiach so 100% majetkovou účasťou služobného   vláda SR    
         štátu v pôsobnosti MF SR úradu        
         (uzn. vlády SR č. 396/2002)          
49.   Správa o implementácii Národného programu IFP ÚV SR - sekcia pre PV MF, 39 41
        reforiem SR na roky 2006-2008   európske záležitosti, RVVS,    
         (PPV SR)   MH SR,MPSVR SR, vláda SR,    
    MDPT SR, MŠ SR, NR SR,    
    MVRR SR EK    
50.   Postupy pre finančné riadenie Švajčiarskeho sekcia č. 5   PV MF, 37 39
        finančného mechanizmu     vláda SR    
51.   Inštitucionalizácia systému podpory sekcia č. 6   vláda SR, 36 39
        exportu v SR     Úverový a    
        (PPV SR)     záručný výbor    
      vlády SR, PEM    
B.  Vnútorné úlohy          
52.   Stav pripravenosti riadiacich a kontrolných ŠT Palko sekcia č. 5, 9 PV MF 39 _
        systémov za programové obdobie 2007-2013          
        pre štrukturálne fondy, Kohézny fond a EFF          
53.   Návrh rozpočtu kapitoly MF SR na roky vedúci organizácie PV MF, Výbor 41 _
         2008-2010 služobného kapitoly MF SR NR SR pre fin.,    
  úradu   rozpočet a menu    
OKTÓBER          
A.  Úlohy z Plánu práce vlády SR, uznesení vlády SR a inciatívne        
54.   Správa o makroekonomickom prostredí a IFP sekcia č. 4 PV MF,  42 43
        vývoji verejných financií za tri štvrťroky 2007 a     RVVS,    
        predikcia vývoja do konca roka     vláda SR    
         (PPV SR)          
55.   Konvergenčný program SR - aktualizácia 2007 IFP   PV MF, porad. orgány 44 47
         (PPV SR)     vlády SR, parlam.    
      výbory, vláda SR    
      NR SR    
56.   Návrh rozpočtu kapitoly VPS na rok 2008 sekcia č. 4   Výbor NR SR pre _ _
      financie, rozpočet a    
      menu; Výbor    
      NR SR pre ľuds    
      práva, národnosti a    
      postavenie žien    
NOVEMBER          
B.  Vnútorné úlohy          
57.   Správa o plnení príjmov a čerpaní výdavkov vedúci organizácie PV MF 46 _
        kapitoly MF SR za I.-III. štvrťrok 2007 služobného kapitoly MF SR      
    úradu        
58.   Vyhodnotenie efektívnosti Systému štátnej sekcia č. 3 Štátna pokladnica, PV MF 48 _
         pokladnice   ARDAL      
59.   Systém implementácie programov sekcia č. 5 CR SR, PV MF 46 _
        Spoločenstva Fiscalis 2013 a Customs 2013   DR SR      
60.    Kontrola poskytovania a použitia verejných sekcia č. 9 SFK Bratislava, PV MF, 47 _
         prostriedkov na financovanie potrieb v rezorte   Zvolen, Košice resp.    
         Ministerstva kultúry SR     vláda SR    
DECEMBER          
B.  Vnútorné úlohy          
61.   Návrh "Kontraktu uzatvoreného medzi MF SR vedúci DataCentrum, PV MF 51 _
        a organizáciami DataCentrum a VDZ VS služobného VDZ Financie VS      
        Financie T. Lomnica na rok 2008" úradu T. Lomnica      
62.   Zameranie audítnej, kontrolnej a dozornej sekcia č. 9   PV MF 50 _
        činnosti MF SR na rok 2008          
63.   Kontrola poskytovania a použitia verejných sekcia č. 9 SFK Bratislava, PV MF, 51 _
        prostriedkov na financovanie potrieb v rezorte   Zvolen, Košice resp.    
        Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR     vláda SR