Plán hlavných úloh Ministerstva financií SR na rok 2009
Zatvoriť
Názov úlohy a zdroj úlohy Zodpovedá Spolupráca Predkladá  Termín predloženia
      sa na rokovanie:
      na rokovanie (kalendárny týždeň)
        PV MF vlády SR
JANUÁR          
A.  Úlohy z Plánu práce vlády SR, uznesení vlády SR a inciatívne        
1.   Návrh materiálno-technického zabezpečenia sekcia č. 6   PV MF, 5 10
      systému ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu     vláda SR    
B.  Vnútorné úlohy          
2.   Ročný plán vnútorného auditu na rok 2009 vedúci   PV MF 5 _
  služob.úradu        
3.   Harmonogram postupu zabezpečenia  sekcia č. 3   PV MF 5 _
      spracovania notifikačných tabuliek o dlhu           
      a schodku verejnej správy SR za rok 2007          
4.   Systém finančného riadenia štrukturálnych  sekcia č. 5   PV MF 5 _
      fondov a Kohézneho fondu na programové           
      obdobie 2007 - 2013 - aktualizácia          
5.   Systém finančného riadenia Európskeho fondu sekcia č. 5   PV MF 5 _
      pre Rybné hospodárstvo na programové obdobie          
      2007 - 2013 - aktualizácia          
6.   Výročný súhrn dostupných auditov a vyhlásení sekcia č. 14   PV MF 5 _
      týkajúcich sa štrukturálnych fondov, Kohézneho          
      fondu,Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo          
      a tzv. poľnohospodárskych fondov (Európsky          
      poľnohospodársky záručný fond a Európsky          
      poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka)          
      za rok 2008          
FEBRUÁR          
A.  Úlohy z Plánu práce vlády SR, uznesení vlády SR a inciatívne        
7.   Vyhodnotenie výsledkov centrálneho verejného vedúci   PV MF,  9 14
      obstarávania služob.úradu   vláda SR    
8.   Správa o stave plnenia úloh Akčného plánu  sekcia č. 13   PV MF,  9 13
      Stratégie informatizácie spoločnosti za rok 2008     vláda SR    
9.   Správa o plnení úloh Národnej stratégie pre sekcia č. 13   PV MF,  9 14
       informačnú bezpečnosť v SR a úloh Akčného     vláda SR    
       plánu na roky 2008 až 2013          
B.  Vnútorné úlohy          
10. Plán verejného obstarávania na MF SR vedúci organizačné  PV MF 9 _
       na rok 2009 služob.úradu jednotky MF SR      
11. Ročná správa o výsledkoch vládneho auditu sekcia č. 14   PV MF 9 _
12. Správa o výsledkoch kontrol vynakladania  útvar  MF SR a ostat.organiz.rezortu PV MF 8 _
       prostriedkov štátneho rozpočtu z hľadiska vnútornej MF SR/CR SR, DR SR,       
       dodržiavania ustanovení zákona o verejnom kontroly Datacentrum, SFK Bratislava,      
       obstarávaní za rok 2008, vykonaných na MF SR   SFK Zvolen, SFK Košice,       
       a v organizáciách rezortu MF SR   VS Financie T.Lomnica,      
       (uzn.vl. SR č. 843/2004, B.1)   ARDAL, ŠP      
MAREC          
A.  Úlohy z Plánu práce vlády SR, uznesení vlády SR a inciatívne        
13. Návrh salda verejnej správy pre Východiská  IFP   PV MF,  12 13
       rozpočtu verejnej správy na roky      vláda SR    
       2010 až 2012          
       (PPV SR)          
14. Návrh východísk rozpočtu verejnej správy  sekcia č. 4 IFP,  PV MF,  10 14
       na roky 2010 až 2012   sekcia č. 3 a 5 vláda SR,    
       (PPV SR)     HSR    
       v I. štvrťroku 2009          
16. Ročná správa o činnosti vnútorného auditu  vedúci   PV MF 10 _
       za rok 2008 služob.úradu        
17. Správa o hodnotení plnenia úloh vyplývajúcich vedúci DataCentrum,  PV MF 11 _
       z  "Kontraktu uzatvoreného medzi MF SR  služob.úradu VDZ Financie VS      
       a organizáciami DataCentrum a VDZ VS    T.Lomnica      
       Financie T.Lomnica" za rok 2008          
           
18. Vyhodnotenie plnenia KZ za rok 2008 vedúci odborová PV MF 13 _
  služob.úradu organizácia      
19. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov vedúci   PV MF 12 _
       úradu MF SR za rok 2008 služob.úradu        
APRÍL          
A.  Úlohy z Plánu práce vlády SR, uznesení vlády SR a inciatívne        
20. Návrh záverečného účtu kapitoly MF SR vedúci  organizácie  PV MF, vláda SR, 15 17
       za rok 2008 služob.úradu kapitoly MF SR, Výbor NR SR pre    
    sekcia č. 5,  3 fin., rozpočet    
      a menu    
21. Návrh záverečného účtu verejnej správy SR sekcia č. 3 IFP,  PV MF, vláda SR, 18 19
       za rok 2008   sekcia č. 4, 5, 6, 7, 9, NR SR    
       (PPV SR)   Štátna pokladnica,      
    ARDAL,DataCentrum      
22. Správa o poskytnutí štátnej pomoci  sekcia č. 8 poskytovatelia PV MF, vláda SR, 18 22
       v Slovenskej republike za rok 2008   štátnej pomoci EK    
23. Obsah a požiadavky na štúdiu realizovateľnosti sekcia č. 10 sekcia č. 4, 3 PV MF,    18 27
       a komparátor verejného sektoru      vláda SR    
       (Public Sector Comparator)          
       (PPV SR)          
24. Postup pri príprave a realizácii PPP projektu sekcia č. 10 sekcia č. 4, 3, 8 PV MF,  18 27
       a kontrolný proces     vláda SR    
       (PPV SR)          
B.  Vnútorné úlohy          
25. Návrh programovej štruktúry kapitoly MF SR vedúci organizácie PV MF 15 _
       na roky 2010 - 2012 služob.úradu kapitoly MF SR      
26. Správa o priebehu fiškálnej decentralizácie sekcia č. 4 DR  SR PV MF 17 _
       v roku 2008          
MÁJ          
A.  Úlohy z Plánu práce vlády SR, uznesení vlády SR a inciatívne        
27. Návrh záverečného účtu kapitoly VPS  sekcia č. 4   Výbor NR SR pre fin., _ 20
       za rok 2008     rozpoočet a menu;     
      Výbor NR SR pre     
      ľudské práva,národnosti    
      a postavenie žien    
28. Návrh Akčného plánu na roky 2009 až 2013 sekcia č. 13   PV MF, 20 26
       k dokumentu "Národná stratégia pre informačnú     vláda SR    
       bezpečnosť v SR"          
B.  Vnútorné úlohy          
29. Správa o plnení príjmov a čerpaní výdavkov vedúci organizácie PV MF 21 _
       kapitoly MF SR za I. štvrťrok 2009 služob.úradu kapitoly MF SR      
JÚN          
A.  Úlohy z Plánu práce vlády SR, uznesení vlády SR a inciatívne        
30. Informácia o postupe MF SR podľa zákona vedúci organizácie PV MF,  25 27
       č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku služob.úradu kapitoly MF SR, vláda SR    
       štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov   sekcia č. 8      
       a podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z.z.           
       o správe majetku štátu v znení neskorších          
       predpisov          
31. Návrh rozpočtu kapitoly MF SR  vedúci organizácie PV MF, Výbor 23 _
       na roky 2010 - 2012 služob.úradu kapitoly MF SR NR SR pre    
      fin., rozpočet     
      a menu    
B.  Vnútorné úlohy          
32. Informácia o stave plnenia úloh MF SR  Kancelária   PV MF 25 _
       z uznesení vlády SR splatných  ministra        
       v II. štvrťroku  2009          
JÚL          
A.  Úlohy z Plánu práce vlády SR, uznesení vlády SR a inciatívne        
33. Správa o makroekonomickom vývoji a vývoji  IFP sekcia č. 3, 4 PV MF, vláda SR, 30 31
       verejných financií za I. polrok 2009 a predikcia     NR SR    
       vývoja do konca roka           
       (PPV SR)          
34. Návrh rozpočtu verejnej správy  sekcia č. 4 IFP,  PV MF, vláda SR, 30 31
       na roky 2010 - 2012   sekcia č. 3 a 5 HSR, NR SR    
       (PPV SR)          
35. Analýza právnych predpisov vo vzťahu  sekcia č. 10 sekcia č. 4, 3, 7, 8 PV MF,  27 36
       k realizovateľnosti projektov verejno-súkromného     vláda SR    
       partnerstva (PPP) v Slovenskej republike a návrh          
       legislatívnych opatrení v oblasti PPP          
       (PPV SR)          
B.  Vnútorné úlohy          
36. Pravidlá a postupy implementácie programu  sekcia č. 5   PV MF 27 _
       švajčiarsko-slovenskej spolupráce - aktualizácia          
AUGUST          
A.  Úlohy z Plánu práce vlády SR, uznesení vlády SR a inciatívne        
37. Stratégia informatizácie spoločnosti sekcia č. 13   PV MF, 32 36
       (PPV SR)     vláda SR    
B.  Vnútorné úlohy          
38. Správa o plnení príjmov a čerpaní výdavkov vedúci organizácie  PV MF 33 _
       kapitoly MF SR za I. polrok 2009 služob.úradu kapitoly MF SR,      
    sekcia č. 5      
39. Správa o hodnotení plnenia úloh vyplývajúcich vedúci DataCentrum,  PV MF 33 _
       z  "Kontraktu uzatvoreného medzi MF SR  služob.úradu VDZ Financie      
       a organizáciami DataCentrum a VDZ VS   VS T.Lomnica      
       Financie T. Lomnica" za I.polrok 2009          
40. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov vedúci   PV MF 32 _
       úradu MF SR za I. polrok 2009 služob.úradu        
SEPTEMBER          
A.  Úlohy z Plánu práce vlády SR, uznesení vlády SR a inciatívne        
41. Správa o implementácii Národného programu IFP   PV MF, vláda SR, 37 38
       reforiem na roky 2008 - 2010     VEZ NR SR,    
       (PPV SR)     EK    
42. Správa o výkone práv akcionára v akciových vedúci    PV MF,  39 40
       spoločnostiach so 100 % majetkovou účasťou služob.úradu   vláda SR    
       štátu v pôsobnosti MF SR          
       (uzn.vlády SR č. 396/2002)          
43. Návrh štatútu MF SR vedúci    PV MF,  39 43
  služob.úradu   vláda SR    
44. Memorandum o porozumení medzi EK, MH SR, sekcia č. 5   PV MF, 37 38
       NADSME a NAO o použití revolvingových      vláda SR    
       prostriedkov z programu PHARE T9106          
45. Príručka pre výber poradcu na prípravu  sekcia č. 10   PV MF,  36 44
       PPP projektu     vláda SR    
       (PPV SR)          
B.  Vnútorné úlohy          
46. Informácia o stave plnenia úloh MF SR  Kancelária   PV MF 39 _
       z uznesení vlády SR splatných  ministra        
       v III. štvrťroku  2009          
OKTÓBER          
A.  Úlohy z Plánu práce vlády SR, uznesení vlády SR a inciatívne        
47. Správa o makroekonomickom prostredí  IFP sekcia č. 4 PV MF,  43 44
       a vývoji verejných financií za tri štvrťroky 2009     vláda SR    
       a predikcia vývoja do konca roka          
       (PPV SR)          
48. Návrh rozpočtu kapitoly MF SR  vedúci organizácie PV MF, Výbor 41 _
       na roky 2010 - 2012 služob.úradu kapitoly MF SR NR SR pre fin.,    
      rozpočet a menu    
49. Návrh rozpočtu kapitoly VPS na rok  2010 sekcia č. 4   Výbor NR SR pre fin., _ _
      rozpočet a menu; Výbor    
      NR SR pre ľudské     
      práva, národnosti a    
      postavenie žien    
      (do 15.10.2009)    
NOVEMBER          
A.  Úlohy z Plánu práce vlády SR, uznesení vlády SR a inciatívne        
50. Program stability SR IFP   PV MF, vláda SR, 45 47
       (PPV SR)     NR SR, EK    
51. Graduácia Slovenskej republiky v rámci  sekcia č. 5   PV MF, 45 48
       Európskej banky pre obnovu a rozvoj     vláda SR    
       (PPV SR)          
52. Koncepcia zjednotenia výberu daní, cla sekcia č. 10 DR SR, CR SR PV MF, 46 52
       a poistných odvodov     vláda SR, HSR    
B.  Vnútorné úlohy          
53. Správa o plnení príjmov a čerpaní výdavkov vedúci organizácie PV MF 47 _
       kapitoly MF SR za I.-III. štvrťrok 2009 služob.úradu kapitoly MF SR      
54. Správa o zabezpečení a stave implementácie sekcia č. 4   PV MF 48 _
       programového rozpočtovania v územnej         
       samospráve v roku 2009          
DECEMBER          
A.  Úlohy z Plánu práce vlády SR, uznesení vlády SR a inciatívne        
55. Informácia o postupe MF SR podľa zákona  vedúci  organizácie  PV MF,  51 53
       č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku služob.úradu kapitoly MF SR, vláda SR    
       štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov   sekcia č. 8      
       a podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z.z.           
       o správe majetku štátu v znení neskorších           
       predpisov          
B.  Vnútorné úlohy          
56. Informácia o stave plnenia úloh MF SR  Kancelária   PV MF 50 _
       z uznesení vlády SR splatných  ministra        
       v IV. štvrťroku  2009          
57. Návrh "Kontraktu uzatvoreného medzi MF SR  vedúci  DataCentrum, PV MF  49 _
       a organizáciami DataCentrum a VDZ VS  služob.úradu VDZ Financie      
       Financie T.Lomnica na rok 2010"   VS T.Lomnica      
58. Informácia o impementácii CEP pre sekcia č. 13   PV MF,  51 _
       medzinárodný obchod a súvisiace procesy     vláda SR