Východiskové štatistické údaje a podiel VÚC na výnose DPFO pre rok 2009
Kraj Počet
obyv.
k 1.1.2008
Počet obyv.
vo veku 
15-18 rokov
k 1.1.2008
Počet obyv.
vo veku 62+
k 1.1.2008
Rozloha
v km2
Počet obyv./km2 Dĺžka ciest
 II. a III. tr.
v km
k 1.1.2008
Podiel na dani z príjmov FO
pre rok 2009
v Eur
Bratislavský 610 850 28 925 94 071 2 053 298 512,597 37 570 898
Trnavský 557 151 30 359 82 837 4 147 134 1 592,785 47 415 051
Trenčiansky 599 831 34 051 94 351 4 502 133 1 488,812 51 657 187
Nitriansky 706 758 38 047 113 712 6 344 111 2 041,423 63 375 472
Žilinský 695 698 42 380 96 266 6 809 102 1 438,877 58 766 906
Banskobystrický 654 668 36 413 99 970 9 455 69 2 571,851 70 630 642
Prešovský 801 939 53 022 102 657 8 974 89 2 440,044 73 525 719
Košický 774 190 45 870 105 018 6 752 115 1 943,124 64 388 125
SR spolu 5 401 085 309 067 788 882 49 036 x 14 029,513 467 330 000