Východiskové štatistické údaje a podiel VÚC na výnose DPFO pre rok 2007
Kraj Počet
obyv.
k 1.1.2006
Počet obyv.
vo veku 
15-18 rokov
k 1.1.2006
Počet obyv.
vo veku 62+
k 1.1.2006
Rozloha
v km2
Počet obyv./km2 Dĺžka ciest
 II. a III. tr.
v km
k 1.1.2006
Podiel na dani z príjmov FO
v tis. Sk pre rok 2007
Bratislavský 603 699 31 385 90 702 2 052 294 512,492 796 000
Trnavský 554 172 31 875 80 168 4 148 134 1 593,964 1 052 700
Trenčiansky 600 386 35 850 91 735 4 502 133 1 488,732 1 187 200
Nitriansky 708 498 39 989 112 088 6 344 112 2 041,175 1 449 500
Žilinský 694 763 43 295 94 025 6 788 102 1 429,688 1 364 800
Banskobystrický 657 119 38 188 98 316 9 455 69 2 570,262 1 664 700
Prešovský 798 596 53 854 100 595 8 993 89 2 439,846 1 718 500
Košický 772 034 47 700 103 019 6 751 114 1 943,024 1 483 600
SR spolu 5 389 267 322 136 770 648 49 033 110 14 019,183 10 717 000