Východiskové štatistické údaje a podiel VÚC na výnose DPFO pre rok 2011
               
Kraj Počet
obyv.
k 1.1.2010

(osoby)
Počet obyv. 
15-18 rokov
k 1.1.2010 (osoby)
Počet obyv.
vo veku 62+
k 1.1.2010 (osoby)
Rozloha
v km2
Počet obyv./
km2
DCj II. a III. tr. v km
k 1.1.2010
Podiel na dani z príjmov FO
pre rok 2011
v Eur
vrátane zúčtovania za rok 2010
Bratislavský 622 706 25 674 99 927 2 053 303 511,946 33 123 029
Trnavský 561 525 28 429 86 832 4 147 135 1 591,001 41 820 916
Trenčiansky 599 214 31 536 98 234 4 502 133 1 486,435 45 350 914
Nitriansky 705 661 35 232 116 944 6 344 111 2 040,706 55 437 307
Žilinský 697 502 40 422 99 851 6 809 102 1 444,282 51 824 264
Banskobystrický 653 186 33 829 103 326 9 455 69 2 460,593 61 323 421
Prešovský 807 011 51 097 106 784 8 974 90 2 443,759 65 038 995
Košický 778 207 43 061 109 236 6 752 115 1 941,792 56 664 154
SR spolu 5425012 289280 821134 49036 x 13920,514 410 583 000