Východiskové štatistické údaje a podiel VÚC na výnose DPFO pre rok 2010
(prognóza)
Kraj Počet
obyv.
k 1.1.2009
(osoby)
Počet obyv.
vo veku 
15-18 rokov
k 1.1.2009
(osoby)
Počet obyv.
vo veku 62+
k 1.1.2009
(osoby)
Rozloha
v km2
Počet obyv./km2 Dĺžka ciest
 II. a III. tr.
v km
k 1.1.2009
Podiel na dani z príjmov FO
pre rok 2010
v Eur
vrátane zúčtovania za rok 2009 
Bratislavský 616 578 27 584 96 582 2 053 300 511,946 26 766 046
Trnavský 559 934 29 841 84 718 4 147 135 1 591,110 33 839 180
Trenčiansky 599 859 33 208 96 008 4 502 133 1 486,435 36 747 146
Nitriansky 706 375 37 068 114 832 6 344 111 2 041,037 44 978 106
Žilinský 696 347 41 801 97 434 6 809 102 1 443,193 41 838 784
Banskobystrický 653 697 35 496 101 102 9 455 69 2 504,517 49 863 179
Prešovský 803 955 52 464 104 040 8 974 90 2 438,134 52 386 142
Košický 775 596 44 809 106 423 6 752 115 1 942,575 45 771 416
SR spolu 5 412 341 302 271 801 139 49 036 x 13 958,947 332 190 000