Prevod výnosu DPFO územnej samospráve za január - december 2007
mesiac Obce
v mil. Sk
Vyššie územné
celky
v mil. Sk
Územná samospráva
spolu
v mil. Sk
Plnenie rozpočtovaného prevodu výnosu dane
v % 
január 3 709,4 1 240,0 4 949,4 11,6
február  3 142,8 1 050,6 4 193,4 9,8
marec  2 232,7 746,3 2 979,0 7,0
zúčtovanie 2006  258,4 86,4 344,8 x
I. Q. 2007  9 343,3 3 123,3 12 466,6 x
I. Q. 2007 (bez zúčt. 2006)  9 084,9 3 036,9 12 121,8 28,4
apríl  3 237,1 1 082,1 4 319,2 10,1
máj  3 207,0 1 072,0 4 279,0 10,0
jún  295,3 98,7 394,0 0,9
II. Q. 2007  6 739,4 2 252,8 8 992,2 21,0
1. polrok 2007 16 082,7 5 376,1 21 458,8 x
1. polrok 2007 (bez zúčt. 2006) 15 824,3 5 289,7 21 114,0 49,4
júl 2 594,6 867,3 3 461,9 8,1
august 2 911,7 973,3 3 885,0 9,1
september 2 545,6 851,0 3 396,6 7,9
III. Q. 2007  8 051,9 2 691,6 10 743,5 25,1
I. - III. Q. 2007 24 134,6 8 067,8 32 202,3 x
I. - III. Q. 2007 (bez zúčt. 2006) 23 876,2 7 981,4 31 857,5 74,5
október  2 690,4 899,4 3 589,8 8,4
november  2 840,1 949,4 3 789,5 8,9
december 2 773,5 927,1 3 700,6 8,6
IV. Q. 2007  8 304,0 2 775,9 11 079,9 25,9
I. - IV. Q. 2007 32 438,6 10 843,7 43 282,2 x
I. - IV. Q. 2007 (bez zúčt. 2006) 32 180,2 10 757,3 42 937,4 100,4
Rozpočet prevodu výnosu
dane 2007
32 058,0 10 717,0 42 775,0 100,0