Prevod výnosu dane z príjmov FO územnej samospráve za rok 2011
   
Mesiac Obce
v tis. Eur
(nárok)
Vyššie územné
celky
v tis. Eur
(nárok)
Územná samospráva
spolu
v tis. Eur
Plnenie rozpočtovaného prevodu výnosu dane
v %
Január  136 172 45 520 181 691 11,1
Február   117 138 39 157 156 295 9,5
Marec  91 429 30 563 121 993 7,4
Zúčtovanie 2010 3 729 1 246 4 975 0,3
Marec - po zúčt. 95 158 31 810 126 967 7,7
I.Q so zúčt.   348 468 116 486 464 954 28,4
I.Q bez zúčt. 344 739 115 240 459 979 x 144319,7 63369,16 43777,52 97731,8824 107924,5 95586,19 99729,46 102933 98643,57
Apríl  120 992 40 445 161 438 9,8 48243,43 21183,15 14634,02 32669,9749 36077,18 31952,71 33337,73 34408,63 32974,74
Máj 45 108 15 079 60 187 3,7
Jún 37 965 12 691 50 657 3,1
II.Q  204 066 68 215 272 281 16,6
1. polrok 2011 so zúčt.  552 534 184 702 737 236 45,0
1. polrok 2011bez zúčt.  548 805 183 456 732 261 x
Júl 103 460 34 585 138 044 8,4
August  106 868 35 724 142 592 8,7
September  101 793 34 028 135 821 8,3 759 133
III.Q  312 121 104 336 416 457 25,4
I.-III.Q so zúčt.   864 655 289 038 1 153 693 70,4
I.-III.Q bez zúčt.  860 926 287 792 1 148 718 x 1 012 897
Október  105 733 35 345 141 078 8,6
November 107 631 35 979 143 610 8,8
December 102 169 34 153 136 322 8,3
IV.Q  315 533 105 477 421 010 25,7
Rok 2011 so zúčt.  1 180 188 394 515 1 574 703 96,1
Rok 2011 bez zúčt. 1 176 459 393 269 1 569 728 x
Rozpočet prevodu výnosu dane 2011
(vrátane zúčt.)
1 228 255 410 583 1 638 838 100,0
rozpočet schválený NR 1 228 576 410 690 1 639 266 x
-32230