Prevod výnosu dane z príjmov FO územnej samospráve za rok 2010
         
Mesiac Obce
v tis. Eur
(nárok)
Vyššie územné
celky
v tis. Eur
(nárok)
Územná samospráva
spolu
v tis. Eur
Plnenie rozpočtovaného prevodu výnosu dane
v %
Január  132 443 44 273 176 717 11,7
Február  106 247 35 516 141 763 9,4
Marec  83 065 27 767 110 833 7,3
Zúčtovanie 2009 -32 230 -10 775 -43 005 -2,8
Marec - po zúčt. 50 834 16 993 67 827 4,5
I.Q so zúčtovaním 289 526 96 782 386 308 25,5
I.Q bez zúčt.  321 756 107 557 429 313 28,4
Apríl  112 358 37 559 149 918 9,9
Máj  31 216 10 435 41 651 2,8
Jún  13 609 4 549 18 158 1,2
II.Q  157 184 52 544 209 727 13,9
1. polrok 2010 so zúčt. 446 710 149 326 596 035 39,4
1. polrok 2010 bez zúčt. 478 939 160 101 639 041 42,2
Júl 86 861 29 036 115 897 7,7
August 96 809 32 362 129 171 8,5
September 89 301 29 852 119 152 7,9
III.Q  272 971 91 249 364 221 24,1
I.-III.Q so zúčt.  719 681 240 575 960 256 63,4
I.-III.Q bez zúčt. 751 911 251 350 1 003 261 66,3
Október  90 215 30 157 120 373 8,0
November 93 692 31 319 125 011 8,3
December 92 054 30 772 122 826 8,1
IV.Q  275 961 92 249 368 210 24,3
I.-IV.Q so zúčt.  995 642 332 824 1 328 465 87,7
I.-IV.Q bez zúčt.  1 027 871 343 599 1 371 470 90,6
         
Rozpočet prevodu výnosu dane 2010
(vrátane zúčt.)
1 134 751 379 327 1 514 078 100,0
 Prognóza (september 2010) 999 604 334 149 1 333 753 x