Prehľad o výnose dane z príjmov FO za január - december 2008
mesiac FO - závislá činnosť
v mil. Sk
FO - podnikanie
v mil. Sk
Daň z príjmov FO
spolu
v mil. Sk
Plnenie rozpočtovaného výnosu
v %
január 4 886,0 207,0 5 093,0 10,1
február 3 567,7 242,3 3 810,0 7,5
marec 2 671,8 3 223,1 5 894,9 11,7
I.Q.2008 spolu 11 125,5 3 672,4 14 797,9 29,3
apríl 3 081,8 864,1 3 945,9 7,8
máj 3 477,6 -915,9 2 561,7 5,1
jún 3 862,5 505,6 4 368,1 8,6
II.Q.2008 spolu 10 421,9 453,8 10 875,7 21,5
1. polrok 2008 21 547,4 4 126,2 25 673,6 50,8
júl 4 411,7 394,5 4 806,2 9,5
august 4 029,3 138,0 4 167,3 8,3
september  3 985,3 444,9 4 430,2 8,8
III. Q. 2008 spolu 12 426,3 977,4 13 403,7 26,5
I. - III. 2008 spolu  33 973,7 5 103,6 39 077,3 77,4
október 4 251,8 323,2 4 575,0 9,1
november 4 196,8 137,9 4 334,7 8,6
december 6 525,2 531,6 7 056,8 14,0
IV. Q. 2008 spolu 14 973,8 992,8 15 966,6 31,6
I. - IV. 2008 spolu  48 947,5 6 096,4 55 043,9 109,0
Rok 2008 - rozpočet VS 44 354,0 6 149,0 50 503,0 x