Prehľad o výnose dane z príjmu fyzických osôb za rok 2011
         
Mesiac FO - závislá činnosť
v tis. Eur
FO - podnikanie
v tis. Eur
Daň z príjmov FO
spolu
v tis. Eur
skut. 2011
Plnenie rozpočtovaného výnosu
v %
Január   161 705 4 922 166 626 9,5%
Február 124 184 5 872 130 056 7,4%
Marec  88 152 83 958 172 111 9,8%
I.Q  374 041 94 752 468 793 26,8%
Apríl 102 067 -37 901 64 166 3,7%
Máj 114 152 -60 145 54 007 3,1%
Jún 128 657 18 508 147 165 8,4%
II.Q 344 876 -79 538 265 338 15,2%
I.-II. Q  (polrok) 718 917 15 214 734 131 41,9%
Júl 143 579 8 438 152 017 8,7%
August 140 865 3 934 144 799 8,3%
September 139 727 10 676 150 403 8,6%
III.Q 424 171 23 048 447 219 25,6%
I. - III. Q 1 143 088 38 262 1 181 350 67,5%
Október 144 874 8 229 153 103 8,7%
November 141 465 3 868 145 333 8,3%
December 195 424 11 588 207 012 11,8%
IV.Q 481 763 23 685 505 448 28,9%
II. polrok 905 934 46 733 952 667 54,4%
Celý rok 2011 1 624 851 61 947 1 686 798 96,4%