Prehľad o výnose dane z príjmu fyzických osôb za rok 2010    zavis cinnost z podnikania spolu  
            1495108 164091 1659199  
Mesiac FO - závislá činnosť
v tis. Eur
FO - podnikanie
v tis. Eur
Daň z príjmov FO
spolu
v tis. Eur
skut. 2010
Plnenie rozpočtovaného výnosu
v %
         
Január   145 572 5 562 151 134 9,1%          
Február 111 881 6 277 118 158 7,1%          
Marec  74 204 85 628 159 832 9,6%          
I.Q  331 657 97 467 429 124 25,9%          
Apríl 78 900 -34 486 44 414 2,7%          
Máj 89 581 -70 222 19 359 1,2%          
Jún 110 914 12 650 123 564 7,4%            
II.Q 279 395 -92 058 187 337 11,3%            
I.-II. Q  (polrok) 611 052 5 409 616 461 37,2%            
Júl 130 788 6 923 137 711 8,3%            
August 122 902 4 125 127 027 7,7%            
September 118 040 10 290 128 330 7,7%            
III.Q 371 730 21 338 393 068 23,7%            
I. - III. Q 982 782 26 747 1 009 529 60,8%            
Október 126 803 6 484 133 288 8,0%          
November 127 007 3 938 130 945 7,9%          
December 181 637 12 074 193 711 11,7%          
IV.Q 435 447 22 496 457 944 27,6%          
II. polrok 807 177 43 834 851 011 51,3%          
Celý rok 1 418 229 49 243 1 467 472 88,4%          
             
      191 727   193711