Informácia k predloženiu prihlášok do výberu prezidentky/prezidenta finančnej správy

Ministerstvo financií Slovenskej republiky si dovoľuje touto cestou osloviť kvalifikované uchádzačky a uchádzačov k prihláseniu sa do výberu pre kandidátov na funkciu prezidenta/prezidentky finančnej správy.

Prezident riadi finančnú správu (FS), zastupuje ju navonok a za svoju činnosť sa zodpovedá ministrovi financií SR. Prezident určuje strategické smerovanie, je štatutárnym orgánom Finančného riaditeľstva (FR SR), ktoré riadi a kontroluje daňové úrady, colné úrady a Kriminálny úrad finančnej správy.

Prezident zodpovedá najmä za:

 • realizáciu úloh v oblastí daní, ciel a poplatkov,
 • uzatváranie zmlúv a dohôd v pôsobnosti FR SR,
 • strategické zámery finančnej správy, plán hlavných úloh na príslušný rok a programové dokumenty, vrátane koncepcie a rozvoja daňového a colného informačného systému,
 • predkladanie materiálov MF SR, Úradu vlády SR, NKÚ a iným štátnym orgánom,
 • návrhy na zmenu všeobecne záväzných právnych predpisov a materiálov koncepčného charakteru v rámci pôsobnosti FR SR.

Prezidenta/prezidentku FS menuje minister financií SR, pričom funkčné obdobie nie je časovo ohraničené.

Služobný plat prezidenta FS závisí od tabuľkového platu, odpracovaných rokov a osobného príplatku. V súčasnosti sa pohybuje na úrovni 5200 eur brutto. Prezidentovi FS môže byť priznaný aj osobný plat, ktorého výšku určí minister financií.

MF SR sa rozhodlo vypísať výberové konanie s cieľom nájsť vhodného kandidáta na túto pozíciu. Za týmto účelom zriaďuje výberovú komisiu, ktorá ministrovi financií SR odporučí 3 kandidátov, spomedzi ktorých si bude vyberať.

Výberové konanie má dve kolá. Do prvého sa dostanú uchádzači, ktorí splnia zákonné požiadavky na funkciu. V prvom kole bude hodnotená: 1) kvalifikácia a prax; 2) projekt rozvoja finančnej správy a vízia vykonávania funkcie.

V druhom kole bude hodnotených a verejne vypočutých najviac desať kandidátov z prvého kola. Hodnotiť bude komisia vedená štátnym tajomníkom ministerstva.

Od uchádzačov sa bude vyžadovať súhlas so zverejnením životopisu a projektu rozvoja a zhotovením záznamu verejného vypočutia.

Členovia komisie:

 • Ľuboš Jančík (predseda komisie), štátny tajomník ministerstva financií,
 • Veronika Gmiterko, generálna tajomníčka služobného úradu ministerstva financií,
 • Daniela Klučková, prezidentka finančnej správy,
 • Martina Bíliková, generálna riaditeľka Sekcie daňovej a colnej na ministerstve financií,
 • Ivan Šramko, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť,
 • Ferdinand Daňo, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave,
 • Marek Kaľavský, podpredseda Legislatívnej rady vlády,
 • Zuzana Petková, Nadácia Zastavme korupciu,
 • Gabriel Šípoš, Transparency International Slovensko,
 • Peter Kremský, predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti,
 • Marián Viskupič, predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet.

Výberové konanie pozostáva z nasledovných krokov:

 1. Zaslanie prihlášky a odovzdanie vypracovaného projektu vízie FS najneskôr do 2. októbra 2020. Uchádzač sa môže prihlásiť aj skôr s tým, že víziu pošle až následne, najneskôr však do 2. októbra.
 2. Verejné vypočutie uchádzačov bude oznámené do 7 dní od termínu na odovzdanie prihlášok.

Kandidátky a kandidáti musia splniť tieto požiadavky podľa zákona o finančnej správe:

 • bezúhonnosť,
 • spoľahlivosť,
 • zdravotná a duševná spôsobilosť na funkciu,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • ku dňu vzniku služobného pomeru nie je členom politickej strany alebo politického hnutia,
 • nie je poberateľom výsluhového dôchodku podľa zákona č. 328/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Odporúčanými požiadavkami vo výbere sú:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právneho zamerania,
 • minimálne 5 ročná relevantná prax v riadiacej funkcii,
 • aktívna znalosť anglického jazyka najmenej na úrovni B2,
 • kvalifikovaná predstava o smerovaní a rozvoji finančnej správy,
 • znalosť oblastí hlavného pôsobenia finančnej správy,
 • schopnosť strategicky viesť organizáciu a riadiť zmeny,
 • schopnosť získavať si ľudí, spájať ich ciele a hodnoty s hodnotami a cieľmi organizácie,
 • schopnosť rozhodovať sa a konať samostatne a nezávisle,
 • schopnosť efektívne komunikovať výsledky činnosti medzinárodným organizáciám, médiám aj laickej verejnosti,
 • dôveryhodnosť a osobnostná integrita uchádzača.

Súčasťou prihlášky je:

 • štruktúrovaný životopis, vrátane zoznamu funkcií alebo činností vykonávaných za posledných 5 rokov,
 • vízia vykonávania funkcie a projekt rozvoja FS (max. 10 normostrán A4, 1800 znakov) pre všetky jej zložky, odporúčanými časťami je zhodnotenie štruktúry finančnej správy a návrh nových prvkov riadenia,
 • čestné vyhlásenie o splnení podmienok na funkciu prezidenta FS a súhlas so zverejnením vízie rozvoja FS
  (vzor nájdete tu),
 • motivačný list (max. 1 normostrana A4, 1800 znakov),
 • kópia dokladu o ukončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (diplom),
 • doklad preukazujúci znalosť jazyka na požadovanej úrovni (alebo čestné vyhlásenie),
 • súhlas so spracovaním osobných údajov (vzor nájdete tu).

Prihlášky s označením „VK PREZIDENT/KA FS“ posielajte najneskôr do 2. októbra 2020 v elektronickej podobe na adresu: adriana.wittgruberova@mfsr.sk

 

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov
 • Čestné vyhlásenie