Späť Verzia pre tlač

Opatrenie MF SR z 24. 9. 2014 č. MF/15523/2014-74, kt. sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 13. 12. 2007 č. MF/27076/2007-74, kt. sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účt. závierky pre účt. jednotky účtujúce v sústave jednod. účtov., kt. podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia zák

Príloha: