Späť Verzia pre tlač

Národný projekt: Metainformačný systém

aktualizované dňa: 21. 12. 2015

04. 03. 2015

Prioritná os: 1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Opatrenie: 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prijímateľ projektu: Ministerstvo financií SR
Dĺžka realizácie projektu: 13 mesiacov
Oprávnené obdobie: 12/2014 - 12/2015
Celkové výdavky projektu: 11 306 490,00 EUR

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je rozvoj Centrálneho metainformačného systému verejnej správy pre podporu riadenia informatizácie verejnej správy a systému pre tvorbu politík v oblasti informačnej spoločnosti, ako aj pre podporu cieľov efektívnej verejnej správy. Prínosom má byť vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky.

Špecifické ciele:

  1. Zavedenie nástrojov na efektívne riadenie a budovanie enterprise architektúry verejnej správy.
  2. Zefektívnenie nákupov a správy softvérových licencií.
  3. Zefektívnenie integrácie elektronických služieb.

Výsledky projektu

Po ukončení realizácie aktivít bude k dispozícii Metainformačný systém s nasledovnou funkcionalitou:

• funkcionalita na podporu správy EA VS,
• zber a evidencia koncepcií rozvoja IS povinných osôb,
• evidencia softvérových licencií organizácii štátnej správy,
• evidencia ISVS a ich funkcionalít,
• evidencia údajových fondov
• evidencia implementovaných služieb eGovernmentu a vzťahových nadväzností služieb
• procesy evidencie integrácie a integračných väzieb medzi komponentmi eGovernementu,
• monitoring funkčnosti jednotlivých komponentov eGovernmentu,
• funkcionalita na podporu vykonávania procesov plánovania a vykonávania kontrol komponentov eGovernmentu,
• podpora procesov provisiongu a riadenia prístupov k webovým službám,
• podpora workflow pre štandardizáciu a publikovanie štandardov v oblasti ISVS,
• podpora pre uchovávanie informácií z oblasti bezpečnostných auditov,
• funkcionalita správy a manažmentu dokumentov (DMS).

Výsledkom projektu bude zjednodušenie a lepší prístup k informáciám zo strany prijímateľov, používateľov, správcu a verejnosti, ako aj zavedenie nových funkcionalít pre potreby MFSR prostredníctvom informačného systému MetaIS. To napomôže k zefektívneniu procesu integrácie a interoperability služieb eGovernentu ako aj zlepší proces governance IT prostredia verejnej správy.
 

Služby:

1. Poskytovanie údajov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy
2. Zápis údajov do Centrálneho metaInformačného systému verejnej správy
3. Poskytnutie údajov základného číselníka
4. Poskytnutie údajov z Centrálneho metainformačného systému verejnej správy
5. Poskytnutie údajov o komponentoch eGovernmentu
6. Zápis výkonových parametrov služby do Centrálneho metainformačného systému verejnej správy
7. Poskytnutie notifikácie o zmene komponentu eGovernmentu
8. Provisioning webových služieb eGovernmentu
9. Zápis údajov o licenčných oprávneniach

Aktivity projektu

Aktivita 1: Analýza a dizajn IS
Aktivita 2: Implementácia IS
Aktivita 3: Testovanie IS
Aktivita 4: Nasadenie IS
Aktivita 5: Riadenie projektu
Aktivita 6: Publicita a informovanosť

Tlačová správa

Prezentácie z workshopov (25.6.2015 a 9.12.2015), prezentácia zo záverečnej konferencie a brožúra k národnému projektu Metainformačný systém sú k dispozícii nižšie.

MetaIS - prezentácia riešenia
MetaIS - prezentácia školení
MetaIS - prezentácia migracie
Brožúra MetaIS
MetaIS - prezentácia dopadov zavedenia IS
MetaIS - prezentácia popisu riešenia
MetaIS - záverečná prezentácia